Regulament - Liceul ”Miron Costin” Iasi

Școală acreditată Erasmus+
50 ani
Liceul Teoretic
„Miron Costin” Iași
1972-2022
Du-te la conținut

Regulament

Resurse umane > Consiliul elevilor

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI ELEVILOR DIN
LICEUL TEORETIC " MIRON COSTIN" IAȘI

O școală democratică pentru elevi înseamnă organisme si structuri de putere clar definite, în care relațiile dintre diferiți membri ai instituitei se bazează pe încredere si respect reciproc. Într-o astfel de scoală, copiilor li se acordă posibilitatea să-și exprime temerile, primesc responsabilitatea în rezolvarea unor probleme referitoare la funcționarea scolii și li se oferă condicii de implicare active și creative în probleme care îi privesc direct. În acest context, CONSILIUL ELEVILOR, ca organism democratic, contribuie susținut și profund  la crearea unui spirit civic, democratic, în interiorul școlii. Aceasta îi pune pe elevii noștri în situația de a exersa direct practicile democratice și de a-și dezvolta abilitățile de care vor avea nevoie mai târziu ca adulți. Consiliul elevilor devine astfel forumul de dezbatere pentru interesele lor, un sistem democratic cu reprezentanți aleși. Elevii au dreptul să participe la luarea deciziilor care îi afectează direct, să-si facă auzite opiniile, să primească informații si să le fie luate în considerare interesele. De aceea este bine să acordăm tinerilor dreptul să participe activ la viața școlii si să devină partenerii noștri. Să punem nu doar știința și valoarea în activitatea noastră, ci si mult suflet, pasiune si atunci, cu siguranță, vom forma prima generație a integrării europene. În Liceul Teoretic "Miron Costin" Iași funcționează Consiliul Elevilor care reprezintă înainte de toate:

  • un organism format dintr-un grup de elevi ales în mod democratic cu rolul de a reflecta interesele celorlalți elevi din scoală;

  • un forum democratic în cadrul căruia elevii au posibilitatea să-si exprime opiniile, să ia decizii si să participe activ la viața scolii;

  • grup democratic cu reprezentanți aleși;

  • sistem democratic care garantează "libertatea elevilor de asociere în asociații civice, care se organizează și funcționează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul scolii;

  • grup de elevi ales în mod democratic, care reprezintă interesele celorlalți elevi;


Ca orice organizație democratică, avem un regulament de funcționare, un comitet de conducere și un plan de activități întocmit pe durata unui an școlar.
Regulamentul de organizare si funcționare a Consiliului Elevilor cuprinde norme referitoare la organizarea si funcționarea Consiliului Elevilor din Liceul Teoretic " Miron Costin" Iași.
1. Consiliul Elevilor este constituit din cel puțin 2 elevi reprezentanți din fiecare clasa, un reprezentant al personalului didactic - cadrul didactic coordonator, care prezidează întrunirile la nivel de gimnaziu si la nivel de liceu si un cadru didactic responsabil al întregii comisii.
2. Consiliul Elevilor este condus de un comitet compus din președinte, vicepreședinte , membri, secretar si un casier.
3. Alegerile se desfășoară prin vot deschis.
4. Perioada pentru care sunt aleși reprezentanții este un an școlar. (15 septembrie 2008 - 15 inie 2009)
5. Alegerile se fac la începutul anului școlar.
6. Cei care alcătuiesc agenda întâlnirilor sunt membrii Consiliului Elevilor împreună cu cadrul didactic coordonator
7. Secretarul este responsabil pentru elaborarea Agendei întâlnirii, pe care o afișează cu câteva zile înainte de întrunirea Consiliului, pentru a o face cunoscută consilierilor la afișierul Consiliului Elevilor.
8. Persoana care conduce întrunirea este președintele Consiliului Elevilor împreună cu cadrul didactic coordonator, care trebuie să prezinte celorlalți profesori diriginți si conducerii liceului problemele ridicate de elevi, să se asigure că discuțiile întrunirilor sunt corecte si civilizate.
9. Elevii - consilieri participă la întruniri, pregătiți să vorbească concis despre problemele propuse spre a fi dezbătute.
10. Profesorii diriginți pot asista la întruniri ca observatori.
11. Directorul adjunct al scolii este implicat în problematica Consiliului Elevilor.
12. Consiliului Elevilor se întrunește în mod regulat, o dată pe lună sau ori de câte ori situația o impune.
13. Deciziile luate sunt transmise tuturor profesorilor diriginți si elevilor din fiecare clasă.
14. Revista scolii sprijină activitatea Consiliului Elevilor si promovează în paginile ei inițiativele Consiliului Elevilor.
15. Consiliul Elevilor își desfășoară activitatea la nivelul unității de învățământ având următoarele obiective:
Să urmărească respectarea regulamentului școlar si de ordine interioară de către elevi, contribuit la menținerea ordinii si disciplinei în scoală
Să familiarizeze elevii cu instituțiile ce alcătuiesc societatea, oferindu-le experiența personală a unui sistem democratic cu reprezentanți aleși
Să participe la deciziile care-i vor afecta direct pe elevi
Să organizeze activități extrașcolare si să implice elevii în dezvoltarea comunității școlare si a comunității locale;
Să dezvolte capacitatea de asociere si organizare a elevilor;
Să stimuleze si să sprijine elevii în domeniul inițierii, accesării si derulării de proiecte si programe educative destinate formării comportamentului psihosocial, participativ-activ al tinerei generații;
16. Prezenta la consiliul elevilor este obligatorie, prin urmare toți membrii consiliului care fac trei absente consecutive vor fi înlocuiți din aceste funcții, iar dacă în timp de șase consilii consecutive, de la o clasă nu se prezintă niciun responsabil de clasă sau locțiitor, clasa respectivă va pierde orice drept de a fi reprezentată în Consiliul elevilor timp de un semestru.
17. Fiecare membru al Consiliul Elevilor are dreptul de a vota prin DA sau NU sau de a se abține de la vot. Votul poate fi secret sau deschis, în funcție de hotărârea Consiliului.
18. Membrii Consiliului Elevilor trebuie să respecte toate regulile si convențiile adoptate de către Consiliu si să asigure aplicarea în rândul elevilor a hotărârilor luate.
19.  Membrii Consiliul Elevilor au datoria de a prezenta problemele specifice procesului instructiv - educativ cu care se confruntă colectivele de elevi din care fac parte în cadrul orelor de dirigenție.
20. Tematica discuțiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv - educativ curricular si extracurricular, îmbunătățirea condițiilor de studiu ale elevilor si organizarea unor activități cu caracter extrașcolar de larg interes pentru elevi, activități care sunt de competenta scolii ca desfășurare.
21. Consiliul de Administrație va aviza orice proiect propus de consilieri dacă acesta nu contravine normelor legale în vigoare, bunului simt si eticii.
22. Membrii Consiliului Elevilor, responsabilii de clase sau locțiitorii, care sunt înlocuiți de către profesorii diriginți claselor din aceste funcții, pierd calitatea de membru al consiliului.
23. Consiliul Elevilor se subordonează Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic "Miron Costin" Iași si Consiliului Județean al Elevilor.
24. Consiliul Elevilor are următoarele atribuții:

  • Dezbate problemele legate de disciplina elevilor în scoală si propune soluții pentru rezolvarea eventualelor abateri disciplinare

  • Propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite

  • Propune activități extrașcolare si se implică în realizarea acestora

  • Elaborează aprecieri sintetice despre comportamentul elevilor din scoală

  • Facilitează colectarea de fonduri materiale pentru activități cu caracter social sau ajutorarea elevilor cu situație socială precară

Înapoi la cuprins