LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN" IAŞI - Liceul ”Miron Costin” Iasi

Go to content

LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN" IAŞI

Cine suntem?

REGULAMENT  INTERN
REVIZUIT septembrie 2016


Prezentare

 
Dezvoltarea propriei personalităţi, urmărirea intereselor individuale, satisfacerea preocupărilor personale reprezintă scopuri majore ale activităţii şcolare.
 
 Viziunea şcolii
         Liceul Teoretic „Miron Costin” Iaşi este o instituţie de învăţământ care promovează o educaţie modernă, fundamentată pe valori şi principii europene şi asigură elevilor un climat de formare şi informare sigur, stimulativ şi participativ, facilitând totodată integrarea absolvenţilor în societatea contemporană prin valorificarea potenţialului individual şi instituţional.     
 
Misiunea şcolii
        Liceul Teoretic ˝Miron Costin˝ cultivă excelenţa, valorifică tradiţia şi promovează inovarea. Pune accent deosebit pe crearea cadrului organizatoric şi funcţional necesar schimbării, creşterii calităţii serviciilor educative: învăţământ incluziv, performanţă, atestate profesionale şi activităţi educative care trebuie să consolideze rolul şcolii în formarea tinerilor, viitori cetăţeni activi şi creativi, capabili să se integreze pe piaţa muncii, într-o societate dinamică de tip european.
Această misiune va fi cunoscută şi asumade către toate grupurile de interes reprezentate în şcoală: părinţi, elevi, profesori, autorităţi locale, agenţi economici, alţi reprezentanţi ai comunităţii.
        Trăind şi muncind într-o comunitate, fiecare individ are dreptul de a se bucura de şansele ce i se oferă şi, în aceeaşi măsură, obligaţia de a îmbogăţi prin propria activitate viaţa acestei comunităţi. Autodisciplina şi respectul faţă de cei din jur sunt mijloacele care vor asigura succesul - atât în plan academic cât şi al relaţiilor interpersonale, în şcoală şi după absolvirea ei.
Acest Regulament fixează standardele de comportare pe care le considerăm adecvate calităţii de elev, cadru didactic, nedidactic sau auxiliar al Liceului Teoretic"Miron Costin" Iaşi. Simpla lor cunoaştere nu este însă suficientă. Permanent va fi nevoie de mult bun simţ, de o atitudine pozitivă din partea fiecăruia, pentru realizarea unui climat de respect, bună înţelegere şi toleranţă, atât de necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii şcolii.
Munca şi convieţuirea în spaţiul şcolii nu este posibilă decât într-o atmosferă de respect reciproc. Aceasta include şi necesitatea respectării stricte a unor reguli.
 
 
 
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Cadrul de reglementare
 
Art. 1 Liceul Teoretic „Miron Costin” Iaşi este unitate cu personalitate juridică, ordonator secundar de credite şi funcţionează în subordinea Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi.
Art. 2 Prezentul Regulamentul de organizare și funcționare a unității stabileşte normele de organizare a muncii şi disciplina muncii în cadrul Liceului Teoretic „Miron Costin”, în conformitate cu Constituţia României, Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, actele normative subsecvente LEN publicate în Monitorul Oficial şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de învăţământ Preuniversitar de Stat şi Particular, aprobat prin OMEN nr. 5079/31.08.2016, Legea 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Contractul Colectiv de Muncă şi cu alte acte normative elaborate de MEN şi de alte ministere.
 Art. 3 Acest regulament urmăreşte ca în întreaga activitate desfăşurată în Liceul Teoretic „Miron Costin” să se promoveze profesionalismul, creativitatea, inovaţia, comunicarea, lucrul în echipă, libertatea de exprimare, transparenţa, gândirea critică, moralitatea şi spiritualitatea, eficienţa şi să asigure dezvoltarea liberă a personalităţii elevului, să întărească respectul faţă de drepturile şi îndatoririle acestuia în condiţiile societăţii democratice.
Art. 4 Regulile de disciplină stabilite prin regulamentul de faţă se aplică tuturor persoanelor încadrate în muncă la Liceul Teoretic „Miron Costin” Iaşi indiferent de natura contractului de muncă, de locul de muncă, de natura funcţiei ocupate şi de atribuţiile pe care le îndeplinesc conform fişei postului.
        De asemenea, se aplică tuturor elevilor, părinţilor/reprezentanţilor legali/rudelor elevilor, studenţilor aflaţi în practică pedagogică şi îndrumătorilor acestora.
Art. 5 Toate persoanele încadrate în muncă la această unitate, elevii şi părinţii/tutorele legal sunt obligaţi să cunoască şi să respecte dispoziţiile regulamentului de faţă.
Art. 6 (1)În incinta liceului sunt interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, desfăşurarea activităţilor de organizare şi propagandă politică sau a celor de prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele generale de moralitate, primejduind sănătatea fizică sau psihică a elevilor şi a personalului contractual.
        (2)În conformitate cu prevederile aliniatului 1 din Legea nr. 202/2002, tot personalul din unitate beneficiază de egalitate de şanse şi de un tratament lipsit de discriminare.
        (3) Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex se va face în conformitate cu articolul 30 (1), (2), din Legea nr. 202/2002.
Art. 7 În rezolvarea problemelor liceului vor fi atraşi şi implicaţi următorii factori: familia, Comitetul de părinţi al clasei, Consiliul reprezentativ al părinţilor, Asociaţia Părinţilor, Profesorilor şi Elevilor Liceului Teoretic „Miron Costin” Iaşi , Consiliul Elevilor, Consiliul Local, Consiliul Judeţean, Inspectoratul de Poliţie, ONG-uri, fundaţii non-profit.
Art. 8 Conducerea liceului va coordona negocierea actualului Regulamentul de organizare și funcționare a unității cu Consiliul de Administraţie, Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC), Consiliul Școlar al Elevilor,  Comitetul de Părinţi şi Consiliul Profesoral şi prelucrarea sa de către toţi profesorii diriginţi/învăţători la clase, tuturor elevilor şi părinţilor acestora sub semnătură. Un exemplar din Regulament va exista la biblioteca şcolii putând fi consultat de orice angajat al liceului, de elevi şi de părinţi.
Art. 9 Regulamentul de organizare și funcționare a unității este adoptat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi nu i se substituie acesteia; necunoaşterea prevederilor prezentului Regulament nu absolvă personalul liceului, elevii şi părinţii acestora de consecinţele încălcării lui.
Art. 10 Conducerea liceului, împreună cu personalul angajat, are obligaţia de a aduce la cunoştinţă şi de a urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului regulament tuturor celor aflaţi sub incidenţa acestuia.
        
 
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII
LICEULUI TEORETIC „MIRON COSTIN” IAŞI
 
 
Art.11 Liceul Teoretic „Miron Costin” Iaşi organizează cursuri de zi pe trei nivele de învăţământ: primar, gimnazial, liceal. Cursurile se desfăşoară în două schimburi: 7,00/8,00 – 14,00 respectiv  12,00/13,00–20,00. Ora de curs este de 50 minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră.
Art.12 Formaţiile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, conform art. 63 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.13 La înscrierea în învăţământul liceal, continuarea studiului limbilor moderne se va face în funcţie de oferta educaţională a şcolii.
Art.14 În învăţământul liceal, în cadrul aceluiaşi profil/specializare, clasele se constituie în funcţie de oferta educaţională a şcolii, de limbile moderne care se studiază (engleză – franceză) în şcoală, de opţiunile elevilor.
Art.15 În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata pauzelor vor fi modificate, cu aprobarea Inspectorului Şcolar General, la propunerea fundamentată a Consiliului de Administraţie al şcolii.
Art.16 (1) Programul de lucru  al compartimentelor administrative este următorul:
                   Secretariat: 8,00 – 20,00;
                   Contabilitate: 8,00 – 16,00;
                   Bibliotecă: 8,00 – 16,00;
(2) Programul de lucru al: laborantului, inginerului de sistem, administratorului de patrimoniu, mecanicii de întreţinere, personalului de îngrijire şi cel de pază se stabilesc în raport cu cerinţele specifice ale şcolii pe durata întregii săptămâni, conform fişei postului.
(3) Programul de lucru al profesorului psihopedagog şi profesorului logoped se stabilesc în raport cu cerinţele specifice ale şcolii pe durata întregii săptămâni, conform fişei postului.
 
 
CAPITOLUL III
MANAGEMENTUL
UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
 
 
Conducerea şcolii este asigurată de consiliul de administraţie, de director şi de directorul adjunct, conform art. 96 din Legea nr.1/2011.În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice locale.
 
Consiliul de Administraţie
Art. 17Consiliul de Administraţie este organ de conducere conform art. 96 din Legea nr. 1/2011și art. 18-19 din OMENCS nr. 5079/31.08.2016.
Atribuţiile sunt cele prevăzute în OMEN nr. 4619/22.09.2014 – Metodologia – Cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar.
Art. 18(1)Consiliul de Administraţie este format din 13 membri aleşi/desemnaţi, după cum urmează:
                   6 cadre didactice;
                   1 reprezentant al primarului;
                   3 reprezentanţi ai Consiliului Local;
                   2 reprezentanţi ai părinţilor;
                   1 reprezentant al elevilor.
(2) Directorul, conform art.4 (c) din OMEN nr. 4619/22.09.2014 și art. 18 din OMENCS nr. 5079/31.08.2016 , este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din şcoală.
(3) La şedinţele consiliului de administraţie participă, fără drept de vot, cu statut de observator/observatori, liderul sindical.
(4) Reprezentantul elevilor din liceu participă la toate  ședințele consiliului de administrație având statut permanent, cu drept de vot.
Procesele verbale întocmite în CA și hotărârile adoptate vor fi aduse la cunoștința personalului din unitate.
 
Directorul şi directorul adjunct
Art. 19 (1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale, conform art. 97 din Legea nr.1/2011 şi OMENCS nr. 5079/31.08.2016.
(2) Directorul adjunct îndeplinește atribuțiile stabilite prin fișa postului, precum și atribuțiile delegate de director pe perioade determinate.
(3) În exercitarea funcţiei de conducere, directorii respectă atribuţiile prevăzute la art. 97 din Legea nr.1/2011şi art. 20 - 27 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar aprobat cu OMEN nr. 5079/31.08.2016
(4) După finalizarea cursurilor, conducerea unităţii de învăţământ va atribui cadrelor didactice care predau la clasele a VIII-a şi a XII-a, în completarea numărului de ore de predare diminuat prin încheierea cursurilor acestor clase, sarcini de lucru specifice sfârşitului de an şcolar, pregătirii examenelor naţionale, precum şi a admiterii în clasa a IX-a. Se va avea în vedere inclusiv organizarea în şcoală a unor ore de pregătire pentru Evaluarea Naţională/examenul de bacalaureat, implicarea cu prioritate în organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, a competenţelor digitale, în organizarea şi desfăşurarea probelor de aptitudini şi a probei de verificare a cunoştinţelor de limbi moderne.
(5)Directorul îşi asumă, alături de Consiliul de Administraţie, răspunderea publică pentru performanţele şcolii.
 
 
CAPITOLUL IV
ORGANISME FUNCŢIONALE LA NIVELUL UNITĂŢII
 
 
Consiliul Profesoral
Art. 20 Consiliul Profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice din şcoală.
Atribuţiile sunt cele prevăzute în art. 98 (2) din Legea nr. 1/2011 Legea Educaţiei Naţionale 2011şi cele prevăzute în art. 57– 59 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016
Consiliul clasei
Art. 21 Constituirea și atribuțiile consiliului clasei  sunt cele prevăzute în art. 60 - 64 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016
Catedrele/Comisiile metodice
Art. 22 Catedrele/Comisiile metodice se constituie din minim 3 membri pe disciplina de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare. Comisiile elaborează programa de activităţi semestriale şi anuale, instrumente de evaluare  şi notare, graficul activităţilor de pregătire a elevilor pentru examene şi concursuri şcolare, atribuţiile fiecărui membru, propuneri pentru oferta educaţională  a şcolii.
 
COMISIILE DIN UNITATE
 
Art.23 La nivelul unități funcționează următoarele comisii:
(1) Comisii cu caracter permanent:
a) Comisia pentru curriculum;
b) Comisia de evaluare și asigurare a calității;
c) Comisia pentru perfecționare și formare continuă;
d) Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență;
e) Comisia pentru controlul managerial intern;
f) Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității;
g) Comisia pentru programe și proiecte educative.
Comisiile cu caracter permanent își desfășoară activitatea pe tot parcursul anului școlar.
(2) Comisiile cu caracter temporar își desfășoară activitatea doar în anumite perioade ale anului școlar. La nivelul școlii sunt următoarele comisii temporare:
a)     Comisia pentru notare ritmică, frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar
b)    Comisia pentru întocmirea orarului și organizarea serviciului în școală
c)     Comisia pentru programe de susținere educațională (burse, navetă)
d)    Comisia de inventariere
e)     Comisia de arhivare, de casare, de clasare și valorificare a materialelor rezultate
f)      Comisia de gestionare SIIIR
g)    Comisia pentru aplicarea programului guvernamental „Corn şi lapte”
(3) Comisiile cu caracter ocazional sunt înființate ori de câte ori seimpune constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unității.
a)     Comisia pentru organizarea examenelor
b)    Comisia pentru consiliere și orientare şcolară şi profesională
c)     Comisia de recepție bunuri
d)    Comisia pentru revizuirea și completarea regulamentului intern
e)     Comisia pentru monitorizarea eticii și deontologiei profesionale
f)      Comisia pentru recensământul populației școlare
g)    Comisia de comunicare cu părinții
Art.24  Comisiile de la nivelul unității își desfășoară activitatea pe baza deciziei de constituire emise de directorul liceului.
 
 
CAPITOLUL V
PERSONAL DIDACTIC, AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC
 
 
Art. 25 Drepturile şi obligaţiile cadrelor didactice sunt cele prevăzute în Legea nr. 1/2011 Legea Educaţiei Naţionale 2011, în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016, Legea 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare şi în prevederile Contractului colectiv de muncă la nivel de ramură – învăţământ, precum şi ale Contractului individual de muncă.
Personalul didactic, auxiliar şi nedidactic are obligaţia să efectueze toate activităţile prevăzute pentru postul pe care îl ocupă.
Cadrul didactic poartă răspunderea calităţii activităţii didactice pe care o desfăşoară conform legii şi conştiinţei profesionale proprii.
Art.26 Personalul didactic şi nedidactic are obligaţia să prezinte un certificat medical eliberat pe formular specific elaborat de MEN şi Ministerul Sănătăţii, conform ROFUIP, art. 47.
Art. 27 Personalul din unitate trebuie să aibă o ţinută morală demnă, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil. Activitatea profesională se va desfăşura în conformitate cu valorile şi principiile prevăzute în art. 6 din Codul de etică pentru învăţământul preuniversitar.
Art. 28 Membrii personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic au obligaţia de a-şi acorda respect reciproc şi de a colabora în vederea sarcinilor profesionale ce le revin.
Art. 29 Personalul angajat trebuie să contribuie la punerea în aplicare a obiectivelor şi activităţilor cuprinse în PDI-ulunităţii.
Personalul angajat are dreptul:
-de a-şi exercita libertatea de opinie, de a expune sau ridica probleme in Consiliul Profesoral;
-de a beneficia de audienţe pentru rezolvarea unor situaţii speciale ivite;
-de acces la secretariat, pentru eliberarea în timp util a actelor/documentelor solicitate;
-de a beneficia de o încadrare didactică nepărtinitoare, conform pregătirii şi a performanţelor obţinute în demersul didactic.
Art. 30 Personalul angajat are datoria de a se preocupa de conservarea şi îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii şi de a utiliza cu responsabilitate resursele materiale din dotare în vederea realizării unui act instructiv-educativ de calitate.
Art. 31 Sunt interzise consumul de băuturi alcoolice, droguri, fumatul, prezenţa sub influenţa alcoolului sau a drogurilor în incinta şcolii, precum şi  practicarea jocurilor de noroc în incinta şcolii.  
Art. 32 Se interzice introducerea şi difuzarea, în cadrul liceului, de tipărituri, foi volante, prospecte etc. precum şi comercializarea de produse sau organizarea de acţiuni pentru promovarea acestora sau orice alte activităţi care nu au legătura cu specificul şi interesele şcolii
Art. 33 Organizarea oricărui tip de manifestare colectivă cu caracter extraşcolar care se va desfăşura prin implicarea de cadre didactice, nedidactice şi elevi ai liceului, va fi adusă la cunoştinţa directorului/directorului adjunct al unităţii, sub rezerva obţinerii acordului acestuia, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea evenimentului. În caz contrar, toate consecinţele revin persoanelor care au organizat acţiunea respectivă.
Art. 34 În cazul în care un membru al personalului liceului nu poate fi prezent la program din motive obiective, are datoria  să anunţe conducerea liceului. Neanunţarea în timp util se consideră absenţă nemotivată. Învoirile din timpul programului se pot obţine prin cerere adresată conducerii liceului.
Art. 35(1) Întreg personalul unităţii şcolare are obligaţia de a-şi desfăşura activitatea astfel încât să fie aplicate şi promovate normele specifice de asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar.
(2) În relaţiile cu elevii, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, au obligaţia de a cunoaşte, respecta şi aplica setul de norme de conduită prevăzut în art. 7 din Codul de etică pentru învăţământul preuniversitar.
(3) Cadrele didactice care predau la clasele a VIII-a/a XII-a vor planifica activitatea  astfel încât să se realizeze parcurgerea integrală a programelor şcolare.
Art. 36 (1) Personalul didactic are dreptul de utilizare a tuturor echipamentelor din dotare care le sunt necesare în procesul instructiv-educativ şi pentru propria perfecţionare, cum ar fi: calculatoare, copiatoare, aparatură audio-video etc., cu condiţia existenţei consumabilelor necesare.
(2) Este interzisă utilizarea în interes personal a materialelor didactice şi a echipamentelor aflate în dotarea şcolii.
Art. 37 Este interzis personalului angajat să agreseze fizic, verbal sau emoţional elevii sau colegii.
Art. 38 Personalul angajat va semna zilnic condica de prezenţă şi va respecta programul unităţii.
Art. 39 Personalul angajat are obligaţia să informeze elevii asupra normelor de sănătate şi securitate în muncă şi să supravegheze respectarea acestora.
(1) Cadrele didactice au obligaţia de a consemna zilnic absenţele elevilor în catalog. Nerespectarea acestei obligaţii constituie neachitarea sarcinilor de serviciu.
(2) În cazul absenţei întregului colectiv de elevi, durata programului cadrului didactic nu se modifică, iar neconsemnarea tuturor absenţelor în catalog conduce la neplata orei/orelor respective.
(3) Cadrele didactice care utilizează catalogul personal au obligaţia de a consemna absenţele şi calificativele/notele în catalogul oficial la sfârşitul fiecărei zile de lucru.
Art. 40 Cadrele didactice au dreptul de a participa la activităţi de perfecţionare profesională şi în timpul anului şcolar. În acest caz, cu acordul directorilor sau al Consiliului de Administrație, se va stabili  durata absenței permise şicondițiile de acoperire a orelor/materiei.
Art. 41 În cazul în care desfăşurarea consiliilor profesorale se suprapune cu anumite ore de curs, profesorii care predau la clasele respective au obligaţia de a recupera materia. Cumularea a două absenţe nemotivate la Consiliul Profesoral atrage diminuarea punctajului din fişa de evaluare, iar cadrul didactic va fi înştiinţat în scris de faptul că aceste absenţe constuie abatere.
Art. 42 Profesorii diriginţi/învăţătorii au obligaţia de a ţine evidenţa învoirilor elevilor într-un dosar special care va sta în şcoală şi va putea fi consultat de către directori, profesorii clasei şi părinţi/reprezentanţi legali. Profesorii diriginţi/învăţătorii vor motiva în termen de 5 zile absenţele elevilor.
Art. 43(1) În relaţia cu părinţii/tutorii legali, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica normele de conduită prevăzute în art. 8 din Codul de etică pentru învăţământul preuniversitar.
(2) Diriginţii/învăţătorii au obligaţia de a aduce la cunoştinţa părinţilor (sub semnătură) următoarele:
a)     pentru elevii de la învăţământul liceal declaraţi repetenţi la sfârşitul primului an de studiu, înscrierea se face peste cifra de şcolarizare aprobată, în limita efectivului de 30 de elevi la clasă; pentru ceilalţi înscrierea se face în limita a 28 de elevi pe clasă;
b)    o clasă se poate repeta o singură dată;
c)     elevii se pot afla în situaţia de repetenţie de cel mult 2 ori;
d)    elevii declaraţi amânaţi pe semestrul al II-lea sau anual vor susţine examenul de încheiere a situaţiei şcolare înaintea examenului de corigenţă, într-o perioadă stabilită de conducere.
Art. 44 (1) Cadrele didactice au obligaţia:
a) să respecte orarul şcolii, orice modificare a acestuia fiind posibilă doar cu  acordul conducerii.
b) să informeze în scris conducerea școlii înainte de a iniția orice proiect extracurricular (excursie, baluri, festivități,  expoziții,  activități eco., deplasări în afara  școlii) pentru aviz de principiu.( Informarea o face cadrul didactic care coordonează proiectul).
(2) Cadrele didactice care solicită învoire în timpul programului  școlar au obligația de a-și asigura suplinirea orelor de către un cadru didactic de aceeași specialitate.
(3) Învoirile neprogramate sunt aduse la cunoștință telefonic serviciului secretariat, iar suplinirea orelor se asigură de cadrele didactice de orice specialitate care au fereastră în orar.
Art. 45 Se interzice scoaterea elevilor de la orele de curs fără aprobarea scrisă a conducerii unităţii. Cadrului didactic îi este interzis să părăsească sala de clasă/terenul de sport/sala de desfăşurare a activităţii pe perioada derulării acesteia.
Art. 46 Sunt interzise meditaţiile, consultaţiile contra cost în incinta şcolii.
Art. 47 Este interzisă utilizarea telefonului mobil în timpul orelor de curs.
Art. 48 Profesorii şcolii sunt obligaţi să efectueze serviciul pe şcoală conform graficului, respectiv fişei de atribuţii. Un agent de pază (ale cărui atribuţii sunt prevăzute în fişa postului) asigură ordinea şi disciplina în şcoală. Agentul de pază va fi plătit de Consiliul reprezentativ al părinţilor.
Art. 49 Profesorul diriginte al clasei are obligaţia de a întocmi un tabel nominal cu elevii clasei şi cu zilele în care aceştia desfăşoară serviciul pe şcoală. Dirigintele trebuie să supravegheze respectarea strictă a programării făcute şi modul în care elevii îşi duc la îndeplinire sarcinile desemnate.
Art. 50 La încheierea ultimei ore de curs a fiecărei clase, cadrele didactice au obligaţia:  
                   să deconecteze aparatele electrice de la sursa de alimentare cu energie electrică;
                   să decupleze, prin intermediul comutatorului, prizele care alimentează calculatoarele în laboratoarele de informatică;
                   să însoţească elevii până la ieşirea din şcoală.
Art. 51 Orice cadru didactic care foloseşte un catalog, în afara orelor sale de curs, are obligaţia de a aduce la cunoştinţa profesorului de serviciu acest fapt, precum şi perioada de timp cât va reţine catalogul respectiv.
Art. 52 Personalul angajat poate fi recompensat prin:
                   evidenţierea în Consiliul Profesoral/Consiliul de Administraţie;
                   acordarea de premii din fonduri provenite de la agenţi economici şi din surse extrabugetare ;
                   acordarea Diplomei de Excelenţă.
Art. 53 Sancţiunile pentru personalul angajat al liceului se aplică în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi Codul Muncii, mai puţin nota observatorie care este o sancţiune internă.
Art. 54 Activitatea din unitate se desfăşoară şi prin intermediul unor compartimente, după cum urmează:
 
Secretariatul
Art.55 Compartimentul Secretariat este subordonat directorului şcolii şi îndeplineşte şi alte sarcini atribuite prin fişa postului.
Atribuţiile şi responsabilităţile sunt cele prevăzute în ROFUIP.
 
Biblioteca
 
Art.56 (1) Biblioteca şcolară nu poate fi desfiinţată, ci numai reorganizată şi integrată într-un centru de documentare şi informare.
(2) Bibliotecarul şcolar este angajat în condiţiileprevăzute de lege.
(3) Programul de lucru este stabilit de directorul liceului.
(4) Atribuţiile şi responsabilităţile sunt cele prevăzute în fişa postului.
 
Compartimentul financiar
Secțiunea 1 - Organizare și responsabilități
 
Art. 57 (1)Compartimentul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unității de învățământ în care sunt realizate: fundamentarea și execuția bugetului, ținerea evidenței contabile, întocmirea/transmiterea situațiilor financiare asupra fondurilor și patrimoniului unității, precum și celelalte activități prevăzute de legislația în vigoare cu privire la finanțarea și contabilitatea instituției;
(2) Din compartimentul financiar fac parte administratorul financiar și ceilalți angajați asimilați funcției prevăzute de legislația în vigoare cu denumirea generică de “contabil”.
(3) Compartimentul financiar este subordonat directorului unității de învățământ.
Art. 58 Compartimentul financiar are următoarele atribuții și responsabilități principale:
a)     Desfășurarea activității financiar – contabile a unității școlare, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
b)    Gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al instituției în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu hotărârile consiliului de administrație;
c)     Întocmirea proiectului de buget și a raportului de execuție bugetară, conform legislației în vigoare și contractelor colective de muncă aplicabile;
d)    Informarea periodică a consiliului de administrație și a consiliului profesoral cu privire la execuția bugetară;
e)     Organizarea contabilității veniturilor și cheltuielilor;
f)      Consemnarea în documente justificative a oricărei operații care afectează patrimonial instituției și înregistrarea în evidența contabilă a documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
g)    Evidența în contabilitatea instituției a rezultatelor inventarierii;
h)    Întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-contabil;
i)       Îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale unității de învățământ față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local și față de terți;
j)       Implementarea procedurilor privind operațiunile contabile cu ajutorul programului informatic;
k)    Avizarea privind încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administrație, respectiv a deciziilor ordonatorului de credite prin care se angajează prevederile bugetare sau a operațiunilor cu privire la patrimoniul instituției;
l)       Asigurarea și gestionarea documentelor și a instrumentelor financiare cu regim special;
m)  Întocmirea cu respectarea normelor legale în vigoare a documentelor privind parcurgerea celor 4 faze în procesul bugetar de angajare, lichidare, ordonanțare și plata a cheltuielilor ;
n)    Exercitarea oricăror atribuții și responsabilități, prevăzute de legislația în vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile sau stabilite de către director sau de către consiliul de administrație.
 
Secțiunea a 2-a - Management financiar
Art. 59
 
(1) Întreaga activitate financiară a instituției se organizează și se desfășoară cu respectarea legislației în vigoare.
(2) Activitatea financiară a unității de învățământ se desfășoară pe baza bugetelor proprii care cuprind la partea de venituri fondurile provenite din cele trei forme de finanțare: de bază, complementară și suplimentară, din venituri proprii sau din alte surse, iar la partea de cheltuieli sumele alocate pentru fiecare capitol și subcapitol al clasificației bugetare.
Art. 60 Pe baza bugetelor aprobate de către autoritățile competente, directorii și consiliile de administrație ale instituției actualizează și definitivează și actualizează programele anuale de achiziții publice, stabilind și celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.
Art. 61 Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanțare.
 
Compartimentul administrativ
Secțiunea 1 -  Organizare și responsabilități
Art. 62 (1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu și cuprinde personalul nedidactic al instituției.
(2) Compartimentul administrative este subordonat directorului instituției de învățământ.
Art. 63 – Compartimentul administrative are următoarele atribuții
a)     Gestionarea bazei material a unității de învățământ;
b)    Realizarea reparațiilor, care sunt în sarcina unității și a lucrărilor de întreținere, igienizare, curățenie și gospodărire  a unității de învățământ;
c)     Întreținerea terenurilor, clădirilor și a tuturor componentelor bazei didactic – materiale;
d)    Realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a unității;
e)     Recepția bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul instituției;
f)      Înregistrarea modificărilor produse cu privire la existența, utilizarea și mișcarea bunurilor din gestiune și prezentarea actelor corespunzătoare Serviciului financiar – contabil;
g)    Evidența consumurilor de material;
h)    Punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea instituției privind sănătatea și securitatea în muncă, situațiile de urgență și P.S.I.;
i)       Întocmirea proiectului anual de achiziții și a documentațiilor de atribuire a contractelor;
j)       Oricare alte atribuții specific compartimentului, rezultând din legislația în vigoare, hotărârile consiliului de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.
 
Secțiunea a 2-a - Management administrativ
Art. 64 Evidența, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situațiilor financiare referitoare la patrimoniu și administrarea bazei didactice – materiale a instituției de învățământ se realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Art. 65  (1) Inventarierea bunurilor unității de învățământ se realizează printr-o comisie de inventariere, numită prin decizia directorului.
(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ se supun aprobării Consiliului de Administrație de către director, la propunerea administratorului de patrimoniu.
Art. 66 Bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ de stat sunt administrate de către Consiliul de Administrație.
Art. 67 Bunurile, care sunt temporar disponibile și care sunt în proprietatea sau administrarea unității de învățământ, pot fi închiriate în baza hotărârilor Consiliului de Administrație.
Art. 68 Personalul de îngrijire, aflat în subordinea administratorului, are următoarele obligaţii:
(1) Răspunde permanent de curăţenia şi dezinfecţia sectorului ce le revine.
(2) Schimbul de dimineaţă are obligaţia de a şterge praful în toate clasele/cancelarie/birouri, de a aerisi, de a uda florile, a şterge holurile, pană la începerea cursurilor; în timpul pauzelor supraveghează elevii pentru a nu deteriora mobilierul sau alte bunuri materiale, golesc coşurile de gunoi din clase; în timpul orelor spală holurile şi dezinfectează grupurile sanitare.
(3) Schimbul de după amiază are obligaţia de aface curăţenie în toate clasele/cancelarie/birouri, după ultima oră de curs (strâng gunoiul, aerisesc, mătură şi spălă pe jos, încuie clasele); în timpul pauzelor supraveghează elevii pentru a nu deteriora mobilierul sau alte bunuri materiale, golesc coşurile de gunoi din clase; în timpul orelor spală holurile şi dezinfectează grupurile sanitare.
(4) Personalul de îngrijire care pleacă la ora 22:00 are în atenţie următoarele:
a) verifică dacă toate geamurile de la sălile de clasă şi holuri sunt închise;
b) verifică dacă robinetele de la grupurile sanitare sunt închise şi nu au defecţiuni;
c) verifică dacă luminile din sălile de clasă şi de pe holuri sunt stinse şi nu sunt aparate electrice în funcţiune;
d) verifică dacă instalaţia de supraveghere video funcţionează; orice neregulă este anunţată de urgenţă administratorului de patrimoniu;
e) în prezenţa agentului de pază se asigură că acesta încuie uşa de la intrare elevi după care, împreună, armează uşa de acces a personaluluinedidactic şi o încuie;
f) consemnează în registrul de procese – verbale de la poartă: ora, numele persoanelor care au predat/preluat localul şcolii atât la începerea programului cât şi la terminarea acestuia (ora 6:00 şi ora 22:00);
g) persoana care încuie uşa de acces cadre didactice şi armează holul de la cancelarie şi sălile de clasă prevăzute cu senzori de mişcare va fi propusă de administrator, iar directorul va da o decizie în acest sens;
(5) predă administratorului/dirigintelui obiectele uitate de elevi în clase, în vederea rstituirii acestora posesorilor;
(6)fac curăţenie generală în perioada vacanţelor şcolare;
(7)nu lipsesc nemotivat de la serviciu şi respectă programul de lucru;
(8)nu consumă băuturi alcoolice în timpul serviciului;
(9)execută toate sarcinile ce le sunt încredinţate de conducerea şcolii sau de administrator, în funcţie de necesităţile unităţii;
(10)trebuie să aibă un comportament civilizat în relaţiile cu şefii ierarhici, personalul didactic, colegii, elevii şi părinţii acestora.
Art. 69 Personalul de pază are următoarele obligaţii:
(1) respectă turele fixate de administrator şi aprobate de director şi nu le schimbă sau îşi iau liber decât cu avizul directorului sau al administratorului;
(2) să păzească obiectivul, bunurile şi valorile primite în pază şi să asigure integritatea acestora;
(3) să permită accesul în perimetrul liceului respectând regulile impuse de conducerea liceului, fără restricţii pentru angajaţii liceului, elevilor şcolii - la începutul programului (pană la ora 8,05 pentru clasele de dimineaţă şi pană la ora 12,05/13,05/14,05 pentru clasele cu program de şcoală după amiază), părinţilor sau altor persoane interesate cu condiţia ca acestea să prezinte un act de identitate şi de a trece în registru datele persoanei legitimate şi scopul vizitei;
(4) să nu permită elevilor ieşirea din unitatedecât la sfarşitul programului sau cu bilet de voie de la diriginte/director sau trimitere de la cabinetul medical;
(5) să cunoască locurile, punctele vulnerabile din perimetrul liceului pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităţii păzite;
(6) să controleze la intrarea şi ieşirea din liceu, a persoanelor, mijloacelor de transport, materialelor, documentelor şi altor bunuri suspecte;
(7)să identifice, să percheziţioneze şi să reţină pană la sosirea organelor de poliţie, persoanele asupra cărora s-au găsit bagaje sau obiecte ceprezintă suspiciuni de a produce evenimente deosebite;
(8)să înştiinţeze imediat conducerea liceului despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate;
(9)în caz de avarii produse la instalaţii, conducte, reţele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de natura să producă pagube, să aducă îndată la cunoştinţa celor în drept asemenea evenimente şi să ia primele măsuri imediat după constatare;
(10)să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptăde natură a prejudicia patrimoniul unităţii;
(11) să poarte în timpul serviciului echipamentul din dotare;
(12) să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu consume astfel de băuturi în timpul serviciului;
(13) să nu absenteze fără motive întemeiate şi fără să anunţe în prealabil conducerea unităţii despre aceasta cu cel puţin 24 de ore;
(14) să execute orice alte sarcini care i-au fost încredinţate, în scopul asigurării pazei unităţii şcolare;
(15) în timpul executării serviciului personaluluide pază îi este interzis să doarmă, să vină obosit, să bea, să primească vizite particulare, să folosească mijloacele de comunicaţie (telefon, fax) ce aparţin unităţii, în scopuri personale;
(16) în timpul executării serviciului personalului de pază ii este interzis să părăsească incinta unităţii de învăţămant fără să fie înlocuit şi fără aprobarea conducerii acesteia;
(17) personalul de pază trebuie să patruleze şi să verifice permanent obiectivul păzit;
(18)personalul de pază nu are voie să folosească aparate electrice în cabina de la poartă;
(19) în prezenţa personalului de îngrijire, încuie uşa de la intrare elevi şi pe cea de acces a personalului nedidactic (ora 22:00);
(20) consemnează în registrul de procese – verbale de la poartă: ora, numele persoanelor care au predat/preluat localul şcolii atât la începerea programului cât şi la terminarea acestuia (ora 6:00 şi ora 22:00);
(21) în intervalul orar 22:00 – 6:00 căile deacces în şcoală sunt blocate, iar responsabilitatea pentru această perioadă revine paznicului de serviciu.;
(22) personalul de pază trebuie să aibă un comportament civilizat în relaţiile cu şefii ierarhici, personalul liceului, elevii şi părinţii.
(23) Nu permite accesul elevilor în curtea şcolii în zilele libere şi în vacanţă dacă nu suntînsoţiţi de cadre didactice.
(24) Personalul de pază, mecanicii de întreţinere şi personalul de îngrijire vor fi testaţi, prin sondaj, cu detectorul de alcool la intrarea şi ieşirea din tură.
 
 
CAPITOLUL VI
BENEFICIARII PRIMARI
 
 
Dobândirea şi exercitarea calității de beneficiar primar al educației
Art. 70 Beneficiarii primari ai procesului instructiv-educativ din Liceul Teoretic „Miron Costin” Iaşi sunt elevii.
Art. 71 Dobândirea calităţii de elev al Liceului Teoretic „Miron Costin” Iaşi se face prin înscrierea în acestă unitate de învăţământ, conform prevederilor legale.
Art. 72 (1) Calitatea de beneficiar primar al educaţiei se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la activităţile existente în programul unităţii de învăţământ.
(2) Calitatea de elev al Liceului Teoretic „Miron Costin” Iaşi se dovedeşte cu uniforma şcolară specifică unităţii, precum şi cu ecusonul/carnetul de elev vizat la începutul fiecărui an şcolar, pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal, respectiv cu ecusonul, pentru cei de la clasa pregătitoare.
Art. 73 (1) Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.
(2) Motivarea absenţelor se face de către cadrul didactic în ziua prezentării actelor justificative.
(3) În cazul elevilor minori, părinţii, tutorii sau susţiătorii legali au obligaţia de a prezenta personal profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte actele justificative pentru absenţele copilului său.
(4) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt: adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost internat, cererea scrisă a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului, adresată profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei. Numărul absentelor care pot fi motivate, fără documente medicale, doar pe baza cererilor părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, nu poate depăşi 3 zile pe semestru, iar cererile respective trebuie avizate de către directorul unităţii de învăţământ. Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidentă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.
(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen demaxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar.
(6) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate.
Art. 74 Elevii din învăţământul obligatoriu, retraşi, se pot reînmatricula, la cerere, numai la începutul anului şcolar la acelaşi nivel/ciclu/formă de învăţământ, redobândind astfel calitatea de elev.
Art. 75 Elevii aflaţi în situaţii speciale, cum ar fi căsătorie, naşterea unui copil, persoane aflate în îngrijire, detenţie şi altele asemenea, vor fi sprijiniţi să finalizeze învăţământul obligatoriu.
 
 
Statutul beneficiarilor primari ai educației
 
Drepturile elevilor
 
Art. 76 (1) Elevii, ca membri ai comunităţii şcolare, beneficiază de toate drepturile şi îndeplinesc toate îndatoririle pe care le au în calitate de elevi și cetăţeni conform OMENCS nr. 4742/2016.
(2) Conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ au obligaţia să respecte dreptul la imagine al elevilor.
(3) Nicio activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor.  
(4) Conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ nu pot face publice date personale ale elevilor, rezultatele şcolare, respectiv lucrări scrise/părţi ale unor lucrări scrise ale acestora – cu excepţia modalităţilor prevăzute de reglementările în vigoare.
Art. 77 (1) Elevii au dreptul să beneficieze de o educaţie de calitate.
(2) Elevii şi părinţii/tutorii/susţinătorii legali au dreptul să fie consultaţi şi să-şi exprime opţiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia şcolii.
Art. 78 (1) Elevii au dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă.
(2) Elevul sau, după caz, reprezentantul său legal, are dreptul de a contesta rezultatele evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele, în prezenţa elevului şi a reprezentantului legal, în termen de 5 zile de la comunicare.
(3) În situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/reprezentantul legal poate solicita, în scris, directorului unităţii, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.
(4) Pentru soluţionarea cererii, directorul va acţiona conform prevederilor legale prevăzute de Statutul elevului, OMENCS nr. 4742/2016, art. 9.
Art. 79 Elevii beneficiază gratuit de bazele materiale şi de bazele sportive din unitatea şcolară.
Art. 80 (1) Elevii Liceului Teoretic „Miron Costin” Iaşi au dreptul la şcolarizare gratuită.
(2) În condiţiile prevăzute de lege, elevii pot beneficia de diferite tipuri de burse.
Art. 81 (1) Elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică, logopedică şi medicală gratuită.
(2) Elevii au dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film şi la alte manifestări cultural-sportive organizate de instituţii publice, pe baza carnetului de elev, vizat la zi.
Art. 82 (1) Elevii beneficiază, pe tot parcursul anului calendaristic, de tarif redus cu 50% pentru transportul în comun.
(2) Elevii orfani, cei cu cerinţe educaţionale speciale şi cei pentru care s-a stabilt o măsură de protecţie specială beneficiază de gratuitate pentru transportul în comun.
(3) Elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în limita a 50 km, în conformitate cu prevederile legale.
Art. 83 Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense, pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru o atitudine civică exemplară.
Art. 84 Elevii cu cerinţe educaţionale speciale au aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi elevi şi beneficiază de o serie de drepturi specifice, conform legii (OMEN nr. 5.115/2014, art. 132, 133).
Art. 85 Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ,  precum şi la cele care se desfăşoară în palatele şi în cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe inspectoratelor şcolare, în cluburile şi în asociaţiile sportive, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora.
Art. 86 Elevilor le este garantată libertatea de asociere în cercuri şi în asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unităţii de învăţământ. Organizarea acestor activităţi în unitatea de învăţământ se poate face doar în condiţiile prevăzute de OMEN nr.5.115/2014, art. 135.
Art. 87 Elevii au dreptul de a redacta şi difuza reviste/publicaţii şcolare proprii, cu respectarea prevederilor din OMENCS nr. 4742/2016., art. 10(f).
 
Obligaţiile elevilor
 
Art. 88 Elevii au obligaţia de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.
Art. 89 (1) Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei. Elevii au obligaţia de a purta uniforma şcolii latoate activităţile din timpul programului şcolar, de luni până joi, precum şi la unele activităţi extraşcolare. Uniforma trebuie să fie în permanenţă curată. Vinerea este permisă purtarea unei ţinute decente, la alegere.
(2) În funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă/individuale, elevii vor fi stimulaţi să cunoască şi încurajaţi să respecte:
a)    legile statului;
b)    prezentul regulament şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
c)     regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;
d)    normele de sănătate şi securitate în muncă, de prevenire a situaţiilor de urgenţă;
e)     normele de protejare a mediului.
 
Art.90 (1) Este interzis elevilor:
 
a)    să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;
b)    să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;
c)     să aducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
d)    să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar;
e)     să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
f)      să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de noroc;
g)    să vină la şcoală sub influenţa băuturilor alcoolice şi/sau a drogurilor;
h)    să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ;
i)       să posede şi/sau să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
j)      să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs/examenelor/  concursurilor; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, doar cu acordul cadrului didactic, în situaţii de urgenţă sau dacă utilizarea lor poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;
k)    să înregistreze activitatea didactică; prin excepţie de la acestă prevedere, este permisă înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;
l)       să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile atât în perimetrul unităţii de învăţământ, cât şi în afara acestuia;
m) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare şi atitudini ostentative şi provocatoare;
n)    să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ;
o)    să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitate şi în afara ei;
p)    săpărăsească incinta unităţii pe durata programului de lucru; face excepţie de la această regulă elevul care va solicita şi va obţine permisiunea scrisă a unui cadru didactic;
q)    să se implice în acţiuni care pot periclita securitatea personală sau a celor din jur;
r)     să introducă persoane străine şcolii în unitate;
s)      să implice persoane străine de colectivul clasei în vederea rezolvării eventualelor neînţelegeri;
t)      să intre în incinta şcolii prin alte locuri decât cele destinate acestui scop;
u)    să alerge în sala de clasă şi pe holuri, să se urce pe ferestre, catedre, bănci, alte piese de mobilier;
v)    să coboare scările folosind alunecarea pe balustradă;
w)  să folosească însemne şi să poarte îmbrăcăminte neadecvată vârstei şi calităţii de elev, specifice grupărilor emo, rock, sataniste etc.
x)    să abordeze tunsori excentrice;
y)    băieţilor le este interzisă purtarea cerceilor, brăţărilor, inelelor, piercing-urilor şi afişarea de tatuaje corporale;
z)     fetelor le este interzisă purtarea piercing-urilor, a fustelor prea scurte, a bluzelor decoltate sau prea scurte, afişarea de tatuaje corporale precum şi utilizarea excesivă a produselor de machiaj.
(2) Calculatorul din sala de clasă se utilizează  doar  pentru activități didactice și numai în prezența unui cadru didactic.
Art. 91 (1) Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea calificativelor/notelor, precum şi părinţilor/reprezentanţilor legali, pentru informare în legătură cu situaţia şcolară.
(2) Elevii din clasele a VII-a, a VIII-a, precum şi cei din învăţământul liceal au obligaţia de a efectua serviciul pe şcoală, în funcţie de graficele stabilite pe fiecare nivel.
Art.92 Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună, la sfârşitul anului şcolar.
Art. 93 Cadrul didactic care constată la unul sau mai mulţi elevi o ţinută/atitudine neconformă cu prevederile actualului Regulament va aduce la cunoştinţă acest lucru  învăţătorului/dirigintelui clasei, în vederea înştiinţării familiei elevului.
 
Recompense şi sancţiuni ale elevilor
 
Recompense:
 
Art. 94 Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:
a)    evidenţiere în faţa colegilor clasei;
b)    evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa Consiliului profesoral;
c)     comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat;
d)    burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi economici sau de sponsori;
e)     premii, diplome, medalii;
f)      recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară şi din străinătate.
Art. 95 Performanţa elevilor la olimpiade şi concursuri se recompensează în conformitate cu reglementările MEN.
Art. 96 La sfârşitul anului şcolar, premierea elevilor se face conform prevederilor OMENCS nr. 4742/2016., art.13 (3), (4), (5), (6).
Art. 97 Unitatea de învăţământ şi alţi factori pot stimula activităţile de performanţă ale elevilor la nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului reprezentativ al părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale etc.
 
Sancţiuni:
 
Art. 98 Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.
Art. 99 Sancțiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele:
a)    observația;
b)    avertismentul;
c)     mustrare scrisă;
d)    retragerea temporară sau definitivă a bursei;
e)     eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
f)      mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală sau la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii primitoare;
g)    preavizul de exmatriculare;
h)    exmatricularea.
Sancţiunile prevăzute la literele c, d, e, f, g, h sunt însoite de scăderea notei la purtare.
Scăderea notei la purtare se va aplica și elevilor care utilizează telefonul mobil în timpul orelor, fie pentru a comunica sau a se juca. La prima abatere, telefonul se va confisca de către profesor. Profesorul îl va depune la secretariatul liceului și poate fi ridicat numai de părinte/tutore/susținătorul legal. Acestuia i se va aduce la cunoștință că la următoarea abatere elevului i se va scădea nota la purtare cu un punct.
Art.100 Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor/reprezentanţilor legali.
Art. 101 Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate, pe semestru, din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificatedin numărul de ore pe semestru la o disciplină/modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.
Art. 102 Elevii care produc stricăciuni sau deteriorează bunurile din dotarea şcolii au obligaţia să repare sau să înlocuiască (după caz) obiectele deteriorate sau să achite contravaloarea pagubelor produse. În cazul în care vinovatul nu a fost identificat, răspunderea revine colectivului care a folosit sala sau echipamentul/materialul respectiv, conform ROFUIP.
Art. 103 Elevii care întârzie returnarea cărţilor împrumutate de la biblioteca şcolii, peste termenul legal de 10 zile lucrătoare, au obligaţia de a achiziţiona şi de a dona bibliotecii o carte din lista recomandată la nivelul comisiilor metodice ale liceului şi afişată la bibliotecă.
Art. 104 În cazul distrugerii/deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovați înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate, achită de cinci ori contravaloarea acestuia.
Art. 105 Contestarea de către elevi/ reprezentanţii legali a sancțiunilor se poate face conform OMENCS nr. 4742/2016., art.29.
 
 
Consiliul Școlar al Elevilor
 
Art. 106 (1) Consiliul Școlar al Elevilor este alcătuit din reprezentanţii fiecărei clase din gimnaziu, liceu  (câte 2 elevi din fiecare clasă) şi un membru al personalului didactic, care va avea rolul de coordonator al întrunirilor. Dintre membrii săi, Consiliul va alege un preşedinte (elev), un vicepreşedinte (elev) şi un secretar (elev) pe durata unui an şcolar. Conducerea şcolii va desemna câte un cadru didactic pentru învăţământul gimnazial şi liceal care vor coordona activitatea pe ciclu de învăţământ a  Consiliul Școlar al Elevilor.
(2) Fiecare clasă îşi va alege reprezentanţii în  Consiliul Elevilor în prima oră de dirigenţie de la începutul fiecărui an şcolar. Votul va fi secret iar elevii îşi vor asuma responsabilitatea alegerii lor. Profesorii nu au drept de vot şi le este interzis amestecul sau influenţarea deciziei elevilor.
 (3) Întrunirile Consiliul Școlar al Elevilor se vor desfăşura lunar sau ori de câte ori este cazul, fiind prezidat de preşedinte şi de reprezentanţii cadrelor didactice.
(4) Toţi membrii Consiliului au obligaţia de a participa la toate întrunirile, iar când din motive obiective nu  pot participa, aceştia au obligaţia de a nominaliza un înlocuitor şi de a anunţa secretarul Consiliului.
        (5) Preşedintele Consiliul Școlar al Elevilor, precum şi cadrele didactice desemnate să coordoneze activitatea acestuia, au obligaţia de a aduce la cunoştinţa Consiliului de Administraţie al liceului toate problemele discutate în cadrul şedinţelor Consiliului.
        (6) Preşedintele Consiliului are datoria de a asigura desfăşurarea discuţiilor într-un spirit de corectitudine, precum şi respectarea ordinii şi a libertăţii de exprimare.
(7) Fiecare membru al Consiliul Școlar al Elevilor, inclusiv preşedintele şi secretarul, are dreptul de a vota prin DA sau NU sau să se abţină de la vot. Votul poate fi secret sau deschis prin ridicarea mâinii, în funcţie de hotărârea Consiliului.
(8) Membrii Consiliului trebuie să respecte toate regulile şi convenţiile adoptate de către Consiliu şi să asigure aplicarea în rândul elevilor a hotărârilor luate.
(9) Membrii Consiliului au datoria de a prezenta problemele specifice procesului instructiv - educativ cu care se confruntă colectivele de elevi din care fac parte şi vor raporta clasei toate discuţiile purtate referitor la chestiunile în cauză.
(10) Secretarul Consiliului are responsabilitatea întocmirii ordinii de zi a întrunirilor şi de a o aduce la cunoştinţa membrilor cu cel puţin 48 de ore înainte de desfăşurarea întrunirii. Preşedintele are datoria de a asigura respectarea ordinii de zi anunţată şi parcurgerea ei integrală.
(11) Toate propunerile avansate de către Consiliul Școlar al Elevilor vor fi notate de către secretar care va întocmi un proces verbal al cărui rezumat va fi expus la avizierul elevilor.
(12) Secretarul Consiliului va întocmi şi depune la biblioteca şcolii un dosar al întrunirilor, care va fi accesibil tuturor elevilor din liceu.
(13) Tematica discuţiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv- educativ, îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor şi organizarea unor activităţi cu caracter extraşcolar de larg interes pentru elevi, activităţi care sunt de competenţa şcolii ca desfăşurare.
(14) Elevii au dreptul să ia poziţie/să semnaleze conducerii şcolii orice formă de tensiune creată de un cadru didactic în timpul procesului de instruire; aspectul semnalat va fi adus la cunoştinţa conducerii Liceului Teoretic “Miron Costin” prin reprezentantul anului de studiu respectiv şi Preşedintele Consiliul Școlar al Elevilor.
 
Activitatea educativă extraşcolară
 
Art. 107 Activitatea educativă extraşcolară din cadrul Liceului Teoretic „Miron Costin” Iaşi este concepută ca mediu de dezvoltare personală, ca modalitate de formare şi întărire a culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ şi ca mijloc de îmbunătăţire a motivaţiei, frecvenţei şi performanţei şcolare, precum şi de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor.
Art. 108 Activitatea educativă extraşcolară se desfăşoară în afara orelor de curs, fie în incinta unităţii de învăţământ, fie în afara acesteia, conform ROFUIP, OMENCS nr. 5079/31.08.2016, art. 106-111.
 
 
Evaluarea beneficiarilor primari ai educaţiei
 
Art. 109 Evaluarea rezultatelor la învăţătură se centrează pe competenţe, se realizează într-un mod ritmic, pe parcursul semestrelor, conform prevederilor MEN, în funcţie de instrumentele de evaluare stabilite de specificul fiecărei discipline. Ritmicitatea notării va fi analizată în Consiliul de Administraţie pe baza raportului întocmit de Comisia de monitorizare a ritmicităţii notării.
Art. 110 Cadrele didactice trebuie să informeze elevii şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora despre modalităţile şi criteriile de evaluare pe care le vor aplica, cât şi despre rezultatele evaluării.
Art. 111 Prin evaluare se va urmări:  
a)     fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor;
b)    stimularea elevilor cu un ritm lent de învăţare sau cu alte dificultăţi în dobândirea cunoştinţelor, deprinderilor şi aptitudinilor;
c)     ameliorarea rezultatelor procesului de predare – învăţare;
d)    stimularea pregătirii elevilor capabili de performanţă.
Art. 112 Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârsta şi de particularităţile psihopedagogice ale elevilor şi de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi:
                   chestionări orale;
                   lucrări scrise;
                   experimente şi activităţi practice;
                   referate şi proiecte;
                   interviuri;
                   portofolii;
                   probe practice;
                   alte instrumente de evaluare în conformitate cu specificul disciplinei.
 
Art.113 Calificativele/notele obţinute se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog şi în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă.
Art.114 Încheierea situaţiei şcolare la fiecare nivel de învăţământ, respectiv completarea raportului la sfârşitul clasei pregătitoare, se realizează conform prevederilor ROFUIP, OMENCS nr. 5079/31.08.2016.
Art.115 Elevii pot să nu frecventeze orele de religie. Situaţia şcolară anuală se încheie fără disciplina religie.
Art.116 Numărul de calificative/note acordate fiecărui elev la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la teză, trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ pentru disciplina respectivă. Fac excepţie obiectele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de calificative/note este de două.
Art.117 Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin un calificativ/o notă în plus, înregistrată în ultimele două săptămâni ale semestrului/ultimele două săptămâni în care elevul a fost prezent la şcoală.
Art.118 Cadrele didactice au obligaţia să realizeze evaluarea elevilor în conformitate cu planificarea activităţii didactice şi cu planul operaţional al catedrei/comisiei metodice.
 
 
Examenele organizate la nivelul Liceului Teoretic „Miron Costin” Iaşi
 
 
Art.119 (1) Examenele organizate la nivelul Liceului Teoretic „Miron Costin” Iaşi sunt:
a)     exemen de corigenţă;
b)    examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi;
c)     examen de diferenţe.
(2) Examenele se organizează conform prevederilor ROFUIP, OMEN nr. 5115/2014.
Art.120 Organizarea examenelor de admitere în învăţământul liceal, precum şi a examenelor şi evaluărilor naţionale, se face conform metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
 
Transferul beneficiarilor primari ai educaţiei
 
Art.121 (1)Transferul elevilor de la şi la Liceul Teoretic „Miron Costin” Iaşi se face respectând Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, aprobat cu cu OMENCS nr. 5079/31.08.2016. Elevii din învăţământul liceal şi gimnazial se pot transfera la Liceul Teoretic „Miron Costin” Iaşi urmănd etapele:
1)    Depunerea cererilor până în penultima săptămână din semestru;
a.      Evaluarea prin test interdisciplinar pentru elevii de la liceu care îşi schimbă profilul/ filiera, iar pentru elevii din învățământul gimnazial un test la limba engleză pentru clasa cu studiul intensiv al limbii engleze,  în ultima săptămână din semestru;
2)     Disciplinele de studiu la care se susţin testele de evaluare:
 
Pentru învăţământul liceal:
 
- Specializarea matematică-informatică:  matematică, informatică și fizică;
- Specializarea ştiinţele naturii: fizică, chimie și biologie;
- Specializarea filologie: limba română, limba engleză și istorie;
- Specializarea ştiinţele sociale: limba română, ştiinţe socio-umane și istorie
Pentru învăţământul gimnazial:
 
- Pentru clasele cu studiul intensiv al limbii engleze: limba engleză.
3) Nota la testul interdisciplinar/ limba engleză trebuie să fie cel puţin 7;
4) Pentru elevii care au obţinut cel puţin nota 7 la testul interdisciplinar/ limba engleză, în limita locurilor disponibile la filiera/profilul/ clasa respectivă, cererea se supune aprobării Consiliului de administraţie şi se vor stabili disciplinele pentru susţinerea examenelor de diferenţă în perioada vacanţei intersemestriale sau vară.
 
Art. 122 În vederea completării numărului de elevi la clasa a V-a se va proceda astfel:
 
- Condiţie obligatorie: calificativul FB la purtare pe tot parcursul ciclului primar.
- Vor fi admişi elevii cu rezultate deosebite obţinute la Concursul MATEROM.
 
- Se pot înscrie şi alţi elevi care vor prezenta un portofoliu cu rezultate obţinute la concursuri şi olimpiade în clasele a III-a şi a IV-a.
Art. 123 Testarea elevilor clasei a IV-a la limba engleză, în vederea constituirii clasei a V-a cu predare intensivă a limbii engleze, se va organiza şi desfăşura în prima săptămână a lunii septembrie de la inceputul fiecarui an scolar.
 
Art. 124 Criterii în vederea înscrierii la clasa pregătitoare a copiilor care nu aparţin circumscripţiei şcolare:
 
1)    Au fraţi care sunt elevi ai şcolii.
2)    Au rude de gradul I sau II printre angajaţii şcolii.
3)    Părinţii/susţinătorii legali au domiciliul în proximitatea şcolii.
4)    Părinţii au locul de muncă în proximitatea şcolii.
 
 
CAPITOLUL VII
PARTENERII EDUCAȚIONALI
 
 
Părinţii/tutorii sau susţinătorii legali
Art. 125 În cadrul şcolii se constituie Comitetul de părinţi al clasei şi Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi. Drepturile şi obligaţiile părinţilor sunt cele prevăzute în Legea nr. 1/2011 Legea Educaţiei Naţionale 2011, în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016.
Art. 126 Este responsabilitatea părinţilor fiecărui elev să asigure numărul necesar de componente ale uniformei astfel încât elevul să poată purta uniforma în fiecare zi a săptămânii, având libertatea de a opta vinerea pentru o ţinută la alegere.
Art. 127 Părinţii nu au dreptul să intre pe teritoriul liceului în scopul agresării elevilor. Pentru evitarea unor situaţii conflictuale, părinţii au acces numai în sectorul secretariat-cancelarie. În celelalte zone părinţii au acces numai cu acordul profesorului diriginte/învăţătorului sau a conducerii liceului.
 
Şcoala şi comunitatea. Parteneriate/protocoale cu alţi parteneri educaţionali
 
Art. 128  Liceul întreţine relaţii cu autorităţile locale, judeţene, poliţia, biserica şi alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale.
Art. 129 Reprezentanţii liceului în relaţiile cu comunitatea locală, organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale sunt directorii liceului sau cadrele didactice desemnate.
Art. 130 Directorul şi directorul adjunct planifică, în 2 săptămâni de la începerea anului şcolar, programul de audienţe şi relaţii cu publicul.
Art. 131 Cererile, reclamaţiile şi sesizările se înregistrează în registrul de intrări/ ieşiri. Sesizările şi reclamaţiile se îndosariază într-un dosar separat. Reclamaţiile şi sesizările anonime nu se iau în consideraţie. Solicitanţii vor primi răspuns în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare.
 
 
CAPITOLUL VIII
SECURITATEA ÎN INTERIORUL ŞCOLII
(conform Legii nr.319/2006, şi a prevederilor O.M.A.P./O.M.I./O.M.Ed.C.
nr. 4703/349/5016/2003 şi ale H.C.J. nr. 21/2003)
 
 
Art.132 Accesul cadrelor didacticeşi al personalului tehnico-administrativ din unitate se face în baza ecusonului, a legitimaţiei, respectiv a cartelei magnetice cu elemente de identificare specifice.
Art. 133 Accesul elevilor liceului este permis numai în baza ecusonului sau a carnetului de elev vizat de conducerea şcolii, documente care vor fi prezentate obligatoriu la punctul de control în momentul intrării.
Art. 134 Accesul părinţilor este permis în baza verificării identităţii acestora şi a ecusonului care se eliberează la punctul de control, unde se va afla şi registrul în care se vor nota: numele şi prenumele, seria şi numărul actului de identitate. Părinţii şi cadrul didactic vor discuta în spaţiul special amenajat activităţii de consiliere.
Art. 135 Accesul altor persoane este permis numai după obţinerea aprobării conducerii unităţii de învăţământ, pe baza ecusonului care atestă calitatea de invitat/vizitator al acestora; ecusoanele se păstrează şi se eliberează de la punctul de control după efectuarea procedurilor de identificare, înregistrare şi control de către personalul de pază. Ecusoanele vor fi purtate la vedere pe toată perioada şederii în şcoală şi se restituie la plecare.
Art. 136 Personalul de pază are obligaţia de a ţine o evidenţă riguroasă a persoanelor străine care intră în perimetrul şcolii şi de a consemna în registrul corespunzător datele de identificare şi scopul vizitei.
Art. 137 Este interzis accesul în instituţie a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, a drogurilor sau a celor turbulente, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea publică. De asemenea, se interzice intrarea persoanelor însoţite de animale, precum şi a persoanelor care deţin arme, obiecte contondente, substanţe toxice, exploziv-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau uşor inflamabile. Este interzisă introducerea publicaţiilor cu caracter obscen sau agitator, a stupefiantelor, a băuturilor şi a ţigărilor. Se interzice comercializarea acestor produse în perimetrul scolii sau în imediata apropiere a acesteia.
Art. 138 Personalul unităţii are obligaţia să supravegheze comportamentul vizitatorilor şi să verifice sălile în care aceştia sunt invitaţi, pentru a nu fi lăsate sau abandonate obiecte care, prin conţinutul lor, pot produce evenimente deosebite.
 
Orice eveniment care are loc în incinta şcolii va fi adus la cunoştinţă conducerii şcolii.
Art. 139 În situaţia organizării şedinţelor cu părinţii sau a altor întruniri cu caracter educativ, cultural, sportiv etc. prevăzute a se desfăşura în incinta şcolii, conducerea unităţii de învăţământ, alături de organizator, va asigura întocmirea şi transmiterea la punctul de control a tabelelor nominale cu persoanele invitate să participe la aceste manifestări, iar în baza lor va fi permis accesul, după efectuarea verificării identităţii persoanelor nominalizate.
Art. 140 Programul şcolii, precum şi programul de audienţe la nivelul diferitelor departamente se stabileşte semestrial de către conducerea unităţii de învăţământ şi se afişează la punctul de control.
Art. 141 Elevii pot părăsi unitatea de învăţământ conform normelor menţionate anterior.
Art. 142 După terminarea orelor de curs şi în timpul nopţii, clădirea şcolii va fi încuiată de către personalul de serviciu iar personalul de pază va verifica securizarea şcolii, după ce în prealabil s-a verificat dacă au fost respectate măsurile împotriva incendiilor şi siguranţei imobilului.
Art. 143 Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin conform fişei postului, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredinţate, precum şi pentru asigurarea ordinii în perimetrul şcolii.
Art. 144 Cadrele didactice au obligaţia de a efectua serviciul in şcoală, conform programării.
Art. 145 Atribuțiile profesorului/ învățătorului de serviciu în școală sunt:
 
(1) profesorul/învățătorul de serviciu își desfășoară activitatea în incinta școlii;
(2) se prezintă la școală cu jumătate de oră înaintea începerii programului din  ziua respectivă, pentru preluarea serviciului;
(3) instruiește elevii de serviciu in școală ;
(4)supraveghează intrarea elevilor în școală, conform graficului;
(5) în timpul pauzelor se va afla permanent printre elevi pentru evitarea accidentelor, deteriorării bunurilor școlii și păstrarea unui climat de ordine;
(6) nu permite pătrunderea persoanelor străine de școală la etaj, decât cu aprobarea conducerii unității (cadrele didactice care efectuează serviciul la parter);
(7) menține legătura cu elevii de serviciu din ziua respectivă și le distribuie sarcini ;
(8) consemnează zilnic problemele ivite, la nivelul întregii unități, în caietul de procese verbale (profesorul de serviciu de la etajul I);
(9) verifică existența documentelor școlare (cataloage, condica de prezență) după ultima oră de curs și le predă secretarului școlii (profesorul de serviciu de la etajul II);
(10) verifică prezența și intrarea la timp la ore a profesorilor și aduce la cunoștința direcțiunii eventualele absențe; în lipsa directorului, profesorul de serviciu ia măsuri pentru acoperirea orelor respective;
(11) supraveghează conducerea elevilor după ultima oră de curs de către fiecare cadru didactic;
(12) verifică semnarea condicii de prezență (profesorul de serviciu de la etajul II);
(13) controlează, prin sondaj, modul cum lasă elevii sala de clasă după ultima oră de curs;
(14) predarea serviciului de la un schimb la altul se face pe bază de proces verbal (profesorul de serviciu de la etajul I);
(15) semnalează conducerii școlii evenimentele deosebite care se petrec pe perioada desfășurării serviciului său.
Art. 146 Elevii au obligația de a efectua serviciul în școală, conform programării.  
Art. 147 Programarea elevilor de serviciu in școală este făcută numai de către dirigintele clasei (câte doi elevi pe schimb), iar modificarea acestei programări se face doar în situații bine motivate, de către diriginte/profesorul de serviciu.
Art. 148 Atribuțiile elevului de serviciu în școală sunt:
(1) se prezintă la școală cu un sfert de oră înainte de începerea programului (programul acestuia se va derula dimineața intre 7:45 14, iar după-amiaza intre 13:45 – 20);
(2) sună la începutul/încheierea orei, respectând cu strictețe durata orei de curs/pauzei;
(3) consemnează zilnic numărul elevilor absenți de la fiecare clasă;
(4) semnalează profesorului/învățătorului de serviciu toate neregulile sesizate atât în timpul orelor de curs cât și în pauze;
(5) nu permite accesul elevilor în cancelarie;
(6)legitimează orice persoană străină de școală, consemnând în caietul de evidență a persoanelor care intră în liceu datele personale;
(7) face legătura între persoanele străine și persoanele căutate, fără să permită pătrunderea acestora în unitate;
(8) transmite caietul de evidență schimbului de după-amiază;
(9) predă caietul de evidență profesorului de serviciu, după ultima oră de curs;
(10) supraveghează și permite intrarea în școală a elevilor numai după prezentarea legitimației sau a carnetului de elev de către aceștia;
(11) nu utilizează casetofoane, jocuri sau orice alte materiale în timpul serviciului in școală;
(12) nu părăsește locația desemnată;
(13) adoptă un comportament exemplar și un limbaj adecvat pe toată perioada serviciului.
Art. 149 Este interzis elevului de serviciu din școală să părăsească postul fără acordul profesorului de serviciu sau al direcțiunii. În cazul părăsirii postului elevilor li se vor consemna absențe nemotivate în catalog pentru orele respective și vor fi mustrați în fața clasei.
Art. 150 Elevul de serviciu din schimbul de dimineață nu va părăsi postul până în momentul în care se prezintă cel din schimbul de după-amiază.
 
 
CAPITOLUL IX
DISPOZIŢII FINALE
 
 
Art. 151 Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării lui în Consiliul de Administrație. După aprobare, se înregistrează la secretariatul unității și se afișează la avizier. Cadrele didactice au obligația de a prezenta elevilor și părinților/susținătorilor legali regulamentul. Aceștia își vor asuma prin semnătură faptul că au fost informați referitor la prevederile cuprinse în regulament.
Art. 152 Toate dispozițiile din regulamentele anterioare ce contravin prezentului regulament se anulează.
Art. 153 Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru tot personalul didactic sau nedidactic al liceului, pentru elevi și părinții acestora.
Art. 154 Prevederile prezentului Regulament Intern se pot modifica și/sau completa ulterior ori de câte ori este cazul, la inițiativa a 2/3 din numărul membrilor Consiliului Profesoral/cu majoritatea simplă a membrilor Consiliului de Administrație și cu consultarea organizației sindicale din cadrul liceului. Modificările și/sau completările ulterioare vor fi aduse la cunoștința întregului personal, elevilor, părinților în termen de 3 zile de la efectuarea acestora.
Propunerile de revizuire a prezentului regulament de depun în scris și se înregistrează la secretariatul liceului.
   
 
Grupul de lucru:
 
1.     Înv. Avasâlcei Neculai – responsabil
2.     Prof. Condrea Adriana
3.     Prof. Dăscălescu Anca Denisa
4.     Prof. Panaite Elena – Valerica
5.     Reprezentantul Consiliului Elevilor: Rusu Ștefan
6.     Reprezentantul părinților: Pintilie Irina

Back to content