LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN" IAŞI - Liceul ”Miron Costin” Iasi

Școală acreditată Erasmus+
50 ani
Liceul Teoretic
„Miron Costin” Iași
1972-2022
Du-te la conținut

LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN" IAŞI

Cine suntem?

REGULAMENT  INTERN
REVIZUIT octombrie 2019


Prezentare
Centrarea pe interesele individuale ale elevilor, dezvoltarea personalității acestora  și stimularea lor în vederea afirmării și a atingerii performanței și a succesului sunt scopuri majore ale activității școlare.
Viziunea școlii
         Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași este o instituție de învățământ care promovează o educație modernă, fundamentată pe valori și principii europene și asigură elevilor un climat de formare și informare sigur, stimulativ și participativ, facilitând totodată integrarea absolvenților în societatea contemporană prin valorificarea potențialului individual și instituțional.         
Misiunea școlii
Liceul Teoretic ˝Miron Costin˝ cultivă excelența, valorifică tradiția și promovează inovarea. Pune accent deosebit pe crearea cadrului organizatoric și funcțional necesar schimbării, creșterii calității serviciilor educative: învățământ incluziv, performanță, atestate profesionale și activități educative care trebuie să consolideze rolul școlii în formarea tinerilor, viitori cetățeni activi și creativi, capabili să se integreze pe piața muncii, într-o societate dinamică de tip european.
Această misiune va fi cunoscută și asumade către toate grupurile de interes reprezentate în școală: părinți, elevi, profesori, autorități locale, agenți economici, alți reprezentanți ai comunității.
         Trăind și muncind într-o comunitate, fiecare individ are dreptul de a se bucura de șansele ce i se oferă și, în aceeași măsură, obligația de a îmbogăți prin propria activitate viața acestei comunități. Autodisciplina și respectul față de cei din jur sunt mijloacele care vor asigura succesul - atât în plan academic cât și al relațiilor interpersonale, în școală și după absolvirea ei.
Acest Regulament fixează standardele comportamentale pe care le considerăm adecvate calității de elev, celei de cadru didactic, nedidactic sau cadru didactic auxiliar al Liceului Teoretic "Miron Costin" Iași. Simpla lor cunoaștere nu este însă suficientă. Permanent va fi nevoie de asumarea conștientă a acestuia, ceea ce implică o atitudine pozitivă din partea fiecăruia, pentru realizarea unui climat de respect, bună înțelegere și toleranță, atât de necesare desfășurării în bune condiții a activității școlii.
Munca și conviețuirea în spațiul școlii nu sunt posibile decât într-o atmosferă de respect reciproc. Acest aspect include și necesitatea respectării stricte a unor reguli
CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE
Cadrul de reglementare
Art. 1 Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași este unitate cu personalitate juridică, ordonator secundar de credite și funcționează în subordinea Inspectoratului Școlar Județean Iași.
Art. 2 Prezentul Regulamentul de organizare și funcționare a unității stabilește normele de organizare a muncii și disciplina muncii în cadrul Liceului Teoretic „Miron Costin”, în conformitate cu Constituția României, Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, actele normative subsecvente LEN publicate în Monitorul Oficial, Regulamentul-Cadru de organizare și funcționare a   unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/ 2016    cu modificările și completările ulterioare (OMEN nr.3027/2018) , Legea 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Contractul Colectiv de Muncă, Legea nr. 272/2004-privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, Ordinul MENCS nr. 6134/2016 privind interzicerea segregarii scolare in unitatile de invatamant preuniversitar, OMENCS nr. 4742/2016-Statutul elevului și cu alte acte normative elaborate de MEN și de alte ministere.
         Art. 3 Acest regulament urmărește ca în întreaga activitate desfășurată în Liceul Teoretic „Miron Costin” să se promoveze profesionalismul, creativitatea, inovația, comunicarea, lucrul în echipă, libertatea de exprimare, transparența, gândirea critică, moralitatea și spiritualitatea, eficiența și să asigure dezvoltarea liberă a personalității elevului, să întărească respectul față de drepturile și îndatoririle acestuia în condițiile societății democratice.
         Art. 4 Regulile de disciplină stabilite prin regulamentul de față se aplică tuturor persoanelor încadrate în muncă la Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași indiferent de natura contractului de muncă, de locul de muncă, de natura funcției ocupate și de atribuțiile pe care le îndeplinesc conform fișei postului.
         De asemenea, se aplică tuturor elevilor, părinților/reprezentanților legali/rudelor elevilor, studenților aflați în practică pedagogică și îndrumătorilor acestora.
         Art. 5 Toate persoanele încadrate în muncă la această unitate, elevii și părinții/tutorele legal sunt obligați să cunoască și să respecte dispozițiile regulamentului de față.
         Art. 6 (1) În incinta liceului sunt interzise crearea și funcționarea oricăror formațiuni politice, desfășurarea activităților de organizare și propagandă politică sau a celor de prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele generale de moralitate, primejduind sănătatea fizică sau psihică a elevilor și a personalului contractual.
         (2) În conformitate cu prevederile aliniatului 1 din Legea nr. 202/2002, tot personalul din unitate beneficiază de egalitate de șanse și de un tratament lipsit de discriminare.
         (3) Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex se va face în conformitate cu articolul 30 (1), (2), din Legea nr. 202/2002.
         Art. 7 În rezolvarea problemelor liceului vor fi atrași și implicați următorii factori: familia, Comitetul de părinți al clasei, Consiliul reprezentativ al părinților, Asociația Părinților, Profesorilor și Elevilor Liceului Teoretic „Miron Costin” Iași , Consiliul Elevilor, Consiliul Local, Consiliul Județean, Inspectoratul de Poliție, ONG-uri, fundații non-profit.
         Art. 8 Conducerea liceului va coordona negocierea actualului Regulamentul de organizare și funcționare a unității cu Consiliul de Administrație, Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC), Consiliul Școlar al Elevilor,  Comitetul de Părinți și Consiliul Profesoral și prelucrarea sa de către toți profesorii diriginți/ învățători la clase, tuturor elevilor și părinților acestora sub semnătură. Un exemplar din Regulament va exista la biblioteca școlii putând fi consultat de orice angajat al liceului, de elevi și de părinți.
         Art. 9 Regulamentul de organizare și funcționare a unității este adoptat în conformitate cu legislația în vigoare și nu i se substituie acesteia; necunoașterea prevederilor prezentului Regulament nu absolvă personalul liceului, elevii și părinții acestora de consecințele încălcării lui.
         Art. 10 Conducerea liceului, împreună cu personalul angajat, are obligația de a aduce la cunoștință și de a urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului regulament tuturor celor aflați sub incidența acestuia.
         
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII
LICEULUI TEORETIC „MIRON COSTIN” IAȘI
Art.11
(1) Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași organizează cursuri de zi pe trei nivele de învățământ: primar, gimnazial, liceal. Cursurile se desfășoară în două schimburi: 7,00/8,00 – 14,00 respectiv  12,00/13,00–20,00. Ora de curs este de 50 minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră.
(2) În situații speciale și pe o perioadă determinată, durata orelor de curs și durata pauzelor vor fi modificate, cu aprobarea Inspectorului Școlar General, la propunerea fundamentată a Consiliului de Administrație al școlii.
Art.12 Formațiile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, conform art. 63 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Art.13 La înscrierea în învățământul liceal, continuarea studiului limbilor moderne se va face în funcție de oferta educațională a școlii.
Art.14 În învățământul liceal, în cadrul aceluiași profil/specializare, clasele se constituie în funcție de oferta educațională a școlii, de limbile moderne care se studiază (engleză – franceză) în școală, de opțiunile elevilor.
Art.15
(1) Programul de lucru  al compartimentelor administrative este următorul:
              Secretariat: 8,00 – 20,00;
              Contabilitate: 8,00 – 16,00;
              Bibliotecă: 8,00 – 16,00;
         (2) Programul de lucru al laborantului, al inginerului de sistem, al administratorului de patrimoniu, al mecanicilor de întreținere, al personalului de îngrijire și al celui de pază se stabilește în raport cu cerințele specifice ale școlii pe durata întregii săptămâni, conform fișei postului.
(3) Programul de lucru al profesorului psihopedagog și cel al profesorului logoped se stabilesc în raport cu cerințele specifice ale școlii pe durata întregii săptămâni, conform fișei postului.
CAPITOLUL III
MANAGEMENTUL
UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Dispoziții generale
Art. 16
(1) Conducerea școlii este asigurată de consiliul de administrație, de director și de directorul adjunct, conform art. 96 din Legea nr.1/2011.
(2) În exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliul de administrație și directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinți și cu autoritățile administrației publice locale.
         (3) Consultanța și asistența juridică pentru unitățile de învățământ se asigură, la cererea directorului, de către inspectoratul școlar, prin consilier juridic.
Consiliul de Administrație
Art. 17
(1) Consiliul de Administrație este organ de conducere conform art. 96 din Legea nr. 1/2011și art. 18-19 din Ordinul M.E.N. nr. 3027/2018 –de modificare a Ordinului 5079/2016.     
.
(2) Atribuțiile sunt cele prevăzute în OMEN nr. 4619/22.09.2014 – Metodologia – Cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar.
Art. 18
(1) Consiliul de Administrație este format din 13 membri aleși/desemnați, după cum urmează:
              6 cadre didactice;
              1 reprezentant al primarului;
              3 reprezentanți ai Consiliului Local;
              2 reprezentanți ai părinților;
              1 reprezentant al elevilor.
Directorul, conform art.4 (c) din OMEN nr. 4619/22.09.2014 și art. 18 din Ordinul M.E.N. nr. 3027/2018 –de modificare a Ordinului 5079/2016.     
(2) , este președinte și membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din școală.
(3) Cadrele didactice care au copii în unitatea de învățământ nu pot fi desemnate ca membri reprezentativi ai părinților în cadrul consiliului de administrație.
(4) La ședințele consiliului de administrație participă, fără drept de vot, cu statut de observator/observatori, liderul sindical.
(5) Reprezentantul elevilor din liceu participă la toate  ședințele consiliului de administrație având statut permanent, cu drept de vot.
(6) Procesele-verbale întocmite în CA și hotărârile adoptate vor fi aduse la cunoștința personalului din unitate.
Directorul și directorul adjunct
Art. 19
(1) Directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ, în conformitate cu atribuțiile conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de Administrație al unității de învățământ, precum și cu alte reglementări legale, conform art. 97 din Legea nr.1/2011 și Ordinul M.E.N. nr. 3027/2018 –de modificare a Ordinului 5079/2016).
(2) Directorul adjunct îndeplinește atribuțiile stabilite prin fișa postului, precum și atribuțiile delegate de director pe perioade determinate.
(3) În exercitarea funcției de conducere, directorii respectă atribuțiile prevăzute la art. 97 din Legea nr.1/2011și art. 20 - 27 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat cu Ordinul M.E.N. nr. 3027/2018 –de modificare a Ordinului 5079/2016.     
(4) După finalizarea cursurilor, conducerea unității de învățământ va atribui cadrelor didactice care predau la clasele a VIII-a și a XII-a, în completarea numărului de ore de predare diminuat prin încheierea cursurilor acestor clase, sarcini de lucru specifice sfârșitului de an școlar, pregătirii examenelor naționale, precum și a admiterii în clasa a IX-a. Se va avea în vedere inclusiv organizarea în școală a unor ore de pregătire pentru Evaluarea Națională/examenul de bacalaureat, implicarea cu prioritate în organizarea și desfășurarea probelor de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, a competențelor digitale, în organizarea și desfășurarea probelor de aptitudini și a probei de verificare a cunoștințelor de limbi moderne.
(5) Directorul își asumă, alături de Consiliul de Administrație, răspunderea publică pentru performanțele școlii.
CAPITOLUL IV
ORGANISME FUNCȚIONALE LA NIVELUL UNITĂȚII
Consiliul Profesoral
Art. 20 Consiliul Profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice din școală. Atribuțiile acestuia sunt cele prevăzute în art. 98 (2) din Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale 2011și cele prevăzute în art. 57– 59 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.E.N. nr. 3027/2018 –de modificare a Ordinului 5079/2016.     
Consiliul clasei
Art. 21 Constituirea și atribuțiile consiliului clasei  sunt cele prevăzute în art. 60 - 64 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.E.N. nr. 3027/2018 –de modificare a Ordinului 5079/2016.     
Catedrele/ Comisiile metodice
Art. 22 Catedrele/ Comisiile metodice se constituie din minimum 3 membri pe disciplina de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare. Comisiile elaborează programa de activități semestriale și anuale, instrumente de evaluare  și notare, graficul activităților de pregătire a elevilor pentru examene și concursuri școlare, atribuțiile fiecărui membru, propuneri pentru oferta educațională  a școlii.
COMISIILE DIN UNITATE
Art.23 La nivelul unități funcționează următoarele comisii:
(1) Comisii cu caracter permanent:
a) Comisia pentru curriculum;
b) Comisia de evaluare și asigurare a calității;
c) Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică;
d) Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență;
e) Comisia pentru controlul managerial intern;
f) Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității;
Comisiile cu caracter permanent își desfășoară activitatea pe tot parcursul anului școlar.
(1.1.) Comisia pentru controlul managerial intern are următoarele atribuții:
a) coordonează procesul de actualizare a obiectivelor și a activităților la care se atașează indicatori de performanță sau de rezultat pentru evaluarea acestora.
b)  analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale funcționării entității publice, prin stabilirea limitelor de toleranță la risc, anual, aprobate de către conducerea entității, care sunt obligatorii și se transmit tuturor compartimentelor pentru aplicare.
c)  analizează și avizează procedurile formalizate și le transmit spre aprobare conducătorului entității publice
d) analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității, elaborată de secretarul Comisiei de monitorizare, pe baza raportărilor anuale privind monitorizarea performanțelor anuale, de la nivelul compartimentelor.
e) analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, elaborată de echipa de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor anuale, de la nivelul compartimentelor.
        (2) Comisiile cu caracter temporar își desfășoară activitatea doar în anumite perioade ale anului școlar. La nivelul școlii sunt următoarele comisii temporare:
a)    Comisia pentru notare ritmică, frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar;
b)    Comisia pentru întocmirea orarului și organizarea serviciului în școală;
c)    Comisia pentru programe de susținere educațională (burse, navetă);
d)    Comisia de inventariere;
    e) Comisia de arhivare, de casare, de clasare și valorificare a materialelor rezultate;
e)    Comisia de gestionare SIIIR;
f)     Comisia pentru aplicarea programului guvernamental „Corn și lapte”;
g)    Comisia de achiziții publice are următoarele atribuții:
(2.1.) Comisia de achiziții publice are următoarele atribuții:
a) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorității contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
b) elaborează și, după caz, actualizează, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale autorității contractante, Strategia de contractare și Programul anual al achizițiilor publice;
c) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs, pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate;
d) îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege;
e) aplică și finalizează procedurile de atribuire;
f) realizează achizițiile directe;
g) constituie și păstrează dosarul achiziției publice;
(2.2.) Comisia de inventariere are următoarele atribuții:
a)  inventariază anual mijloacele fixe și obiectele de inventar ale instituției;
b)  propune casarea și declasarea de mijloacele fixe și obiecte de inventar ale instituției;  
c) întocmește documentația specifică conform procedurii de sistem.
(2.3.) Comisia de arhivare, de casare, de clasare și valorificare a materiale-lor rezultate  are următoarele atribuții:
a) efectuează casarea, declasarea de mijloacele fixe și obiectele de inventar ale instituției;
b) întocmește documentația specifică conform procedurii de sistem.
(3) Comisiile cu caracter ocazional sunt înființate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unității.
a)    Comisia pentru organizarea examenelor;
b)    Comisia pentru consiliere și orientare școlară și profesională;
c)    Comisia pentru revizuirea și completarea regulamentului intern;
d)    Comisia pentru monitorizarea eticii și deontologiei profesionale;
e)    Comisia pentru recensământul populației școlare;
f)     Comisia de comunicare cu părinții.
g)    Comisia pentru programe și proiecte educative , activități extrașcolare și europene.
h)    Comisia de recepție bunuri se constituie prin decizia directorului și respectă procedura operațională aferentă
Art. 24 Comisiile de la nivelul unității își desfășoară activitatea pe baza deciziei de constituire emise de directorul liceului.
CAPITOLUL V
PERSONAL DIDACTIC, AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC
Art. 25 Drepturile și obligațiile cadrelor didactice sunt cele prevăzute în Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale 2011, în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin Ordinul M.E.N. nr. 3027/2018 –de modificare a Ordinului 5079/2016    , Legea 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare și în prevederile Contractului colectiv de muncă la nivel de ramură – învățământ, precum și ale Contractului individual de muncă.
Personalul didactic, auxiliar și nedidactic are obligația să efectueze toate activitățile prevăzute pentru postul pe care îl ocupă.
Cadrul didactic poartă răspunderea calității activității didactice pe care o desfășoară conform legii și conștiinței profesionale proprii.
Art.26 Personalul didactic și nedidactic are obligația să prezinte un certificat medical eliberat pe formular specific elaborat de MEN și Ministerul Sănătății, conform Ordinul M.E.N. nr. 3027/2018 –de modificare a Ordinului 5079/2016.     
Art.27 Personalul din unitate trebuie să aibă o ținută morală demnă, o vestimentație decentă și un comportament responsabil. Activitatea profesională se va desfășura în conformitate cu valorile și principiile prevăzute în art. 6 din Codul de etică pentru învățământul preuniversitar.
Art.28 Membrii personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic au obligația de a-și acorda respect reciproc și de a colabora în vederea sarcinilor profesionale ce le revin.
Art. 29 Personalul angajat trebuie să contribuie la punerea în aplicare a obiectivelor și activităților cuprinse în PDI-ul unității.
Personalul angajat are dreptul:
-de a-și exercita libertatea de opinie, de a expune sau ridica probleme în Consiliul Profesoral;
-de a beneficia de audiențe pentru rezolvarea unor situații speciale ivite;
-de acces la secretariat, pentru eliberarea în timp util a actelor/documentelor solicitate;
-de a beneficia de o încadrare didactică nepărtinitoare, conform pregătirii și a performanțelor obținute în demersul didactic.
Art. 30 Personalul angajat are datoria de a se preocupa de conservarea și îmbunătățirea bazei materiale a școlii și de a utiliza cu responsabilitate resursele materiale din dotare în vederea realizării unui act instructiv-educativ de calitate.
Art. 31 Sunt interzise consumul de băuturi alcoolice, droguri, fumatul, prezența sub influența alcoolului sau a drogurilor în incinta școlii, precum și  practicarea jocurilor de noroc în incinta școlii.  
Art. 32 Se interzice introducerea și difuzarea, în cadrul liceului, de tipărituri, foi volante, prospecte etc. precum și comercializarea de produse sau organizarea de acțiuni pentru promovarea acestora sau orice alte activități care nu au legătura cu specificul și interesele școlii.
Art. 33 Organizarea oricărui tip de manifestare colectivă cu caracter extrașcolar care se va desfășura prin implicarea de cadre didactice, nedidactice și elevi ai liceului, va fi adusă la cunoștința directorului/directorului adjunct al unității, sub rezerva obținerii acordului acestuia, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea evenimentului. În caz contrar, toate consecințele revin persoanelor care au organizat acțiunea respectivă.
Art. 34 În cazul în care un membru al personalului liceului nu poate fi prezent la program din motive obiective, are datoria  să anunțe conducerea liceului. Neanunțarea în timp util se consideră absență nemotivată. Învoirile din timpul programului se pot obține prin cerere adresată conducerii liceului.
Art. 35
(1) Întreg personalul unității școlare are obligația de a-și desfășura activitatea astfel încât să fie aplicate și promovate normele specifice de asigurare a calității în învățământul preuniversitar.
(2) În relațiile cu elevii, persoanele responsabile cu instruirea și educația, în mod particular cadrele didactice, au obligația de a cunoaște, respecta și aplica setul de norme de conduită prevăzut în art. 7 din Codul de etică pentru învățământul preuniversitar.
(3) Cadrele didactice care predau la clasele a VIII-a/a XII-a vor planifica activitatea  astfel încât să se realizeze parcurgerea integrală a programelor școlare.
Art. 36
(1) Personalul didactic are dreptul de utilizare a tuturor echipamentelor din dotare care le sunt necesare în procesul instructiv-educativ și pentru propria perfecționare, cum ar fi: calculatoare, copiatoare, aparatură audio-video etc., cu condiția existenței consumabilelor necesare.
(2) Este interzisă utilizarea în interes personal a materialelor didactice și a echipamentelor aflate în dotarea școlii.
Art. 37Este interzis personalului angajat să agreseze fizic, verbal sau emoțional elevii sau colegii.
Art. 38 Personalul angajat va semna zilnic condica de prezență și va respecta programul unității.
Art. 39 Personalul angajat are obligația să informeze elevii asupra normelor de sănătate și securitate în muncă și să supravegheze respectarea acestora.
(1) Cadrele didactice au obligația de a consemna zilnic absențele elevilor în catalog. Nerespectarea acestei obligații constituie neachitarea sarcinilor de serviciu.
(2) În cazul absenței întregului colectiv de elevi, durata programului cadrului didactic nu se modifică, iar neconsemnarea tuturor absențelor în catalog conduce la neplata orei/orelor respective.
(3) Cadrele didactice care utilizează catalogul personal au obligația de a consemna absențele și calificativele/notele în catalogul oficial la sfârșitul fiecărei zile de lucru.
Art. 40 Cadrele didactice au dreptul de a participa la activități de perfecționare profesională și în timpul anului școlar. În acest caz, cu acordul directorilor sau al Consiliului de Administrație, se va stabili  durata absenței permise și condițiile de acoperire a orelor/materiei.
Art. 41 În cazul în care desfășurarea consiliilor profesorale se suprapune cu anumite ore de curs, profesorii care predau la clasele respective au obligația de a recupera materia. Cumularea a două absențe nemotivate la Consiliul Profesoral atrage diminuarea punctajului din fișa de evaluare, iar cadrul didactic va fi înștiințat în scris de faptul că aceste absențe constituie abatere.
Art. 42Profesorii diriginți/învățătorii au obligația de a ține evidența învoirilor elevilor într-un dosar special care va sta în școală și va putea fi consultat de către directori, profesorii clasei și părinți/reprezentanți legali. Profesorii diriginți/învățătorii vor motiva în termen de 5 zile absențele elevilor.
Art. 43
(1) În relația cu părinții/tutorii legali, persoanele responsabile cu instruirea și educația, în mod particular cadrele didactice, vor respecta și aplica normele de conduită prevăzute în art. 8 din Codul de etică pentru învățământul preuniversitar.
(2) Diriginții/învățătorii au obligația de a aduce la cunoștința părinților (sub semnătură) următoarele:
a)    pentru elevii de la învățământul liceal declarați repetenți la sfârșitul primului an de studiu, înscrierea se face peste cifra de școlarizare aprobată, în limita efectivului de 30 de elevi la clasă; pentru ceilalți înscrierea se face în limita a 28 de elevi pe clasă;
b)    o clasă se poate repeta o singură dată;
c)    elevii se pot afla în situația de repetenție de cel mult 2 ori;
d)    elevii declarați amânați pe semestrul al II-lea sau anual vor susține examenul de încheiere a situației școlare înaintea examenului de corigență, într-o perioadă stabilită de conducere.
Art. 44 (1) Cadrele didactice au obligația:
a) să respecte orarul școlii, orice modificare a acestuia fiind posibilă doar cu  acordul conducerii.
b) să informeze în scris conducerea școlii înainte de a iniția orice proiect extracurricular (excursie, baluri, festivități,  expoziții,  activități eco., deplasări în afara școlii) pentru aviz de principiu. (Informarea o face cadrul didactic care coordonează proiectul).
(2) Cadrele didactice care solicită învoire în timpul programului  școlar au obligația de a-și asigura suplinirea orelor de către un cadru didactic de aceeași specialitate.
(3) Învoirile neprogramate sunt aduse la cunoștință telefonic serviciului secretariat, iar suplinirea orelor se asigură de cadrele didactice de orice specialitate care au oră liberă în orar.
Art. 45 Se interzice scoaterea elevilor de la orele de curs fără aprobarea scrisă a conducerii unității. Cadrului didactic îi este interzis să părăsească sala de clasă/terenul de sport/sala de desfășurare a activității pe perioada derulării acesteia.
Art. 46 Sunt interzise meditațiile, consultațiile contra cost în incinta școlii.
Art. 47 Este interzisă utilizarea telefonului mobil în timpul orelor de curs.
Art. 48 Profesorii școlii sunt obligați să efectueze serviciul pe școală conform graficului, respectiv fișei de atribuții. Un agent de pază, angajat în urma consultării părinților (și ale cărui atribuții sunt prevăzute în fișa postului) asigură ordinea și disciplina în școală. Agentul de pază va fi plătit de Consiliul reprezentativ al părinților.
Art. 49 La încheierea ultimei ore de curs a fiecărei clase, cadrele didactice au obligația:  
              să deconecteze aparatele electrice de la sursa de alimentare cu energie electrică;
              să decupleze, prin intermediul comutatorului, prizele care alimentează calculatoarele în laboratoarele de informatică;
              să însoțească elevii până la ieșirea din școală.
Art. 50 Orice cadru didactic care folosește un catalog, în afara orelor sale de curs, are obligația de a aduce la cunoștința profesorului de serviciu acest fapt, precum și perioada de timp cât va reține catalogul respectiv.
Art. 51 Personalul angajat poate fi recompensat prin:
              evidențierea în Consiliul Profesoral/Consiliul de Administrație;
              acordarea de premii din fonduri provenite de la agenți economici și din surse extrabugetare ;
              acordarea Diplomei de Excelență.
Art. 52 Sancțiunile pentru personalul angajat al liceului se aplică în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și Codul Muncii, mai puțin nota observatorie care este o sancțiune internă.
Art. 53 Activitatea din unitate se desfășoară și prin intermediul unor compartimente, după cum urmează:
Secretariatul
Art.54 Compartimentul Secretariat este subordonat directorului școlii și îndeplinește și alte sarcini atribuite prin fișa postului.
Atribuțiile și responsabilitățile sunt cele prevăzute în Ordinul M.E.N. nr. 3027/2018 –de modificare a Ordinului 5079/2016, art. 82-83.
Biblioteca
Art.55 (1) Biblioteca școlară nu poate fi desființată, ci numai reorganizată și integrată într-un centru de documentare și informare.
(2) Bibliotecarul școlar este angajat în condițiile prevăzute de lege.
(3) Programul de lucru este stabilit de directorul liceului.
(4) Atribuțiile și responsabilitățile sunt cele prevăzute în fișa postului.
Compartimentul financiar
Secțiunea 1 - Organizare și responsabilități
Art. 56 (1) Compartimentul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unității de învățământ în care sunt realizate: fundamentarea și execuția bugetului, ținerea evidenței contabile, întocmirea/transmiterea situațiilor financiare asupra fondurilor și patrimoniului unității, precum și celelalte activități prevăzute de legislația în vigoare cu privire la finanțarea și contabilitatea instituției;
(2) Din compartimentul financiar fac parte administratorul financiar și ceilalți angajați asimilați funcției prevăzute de legislația în vigoare cu denumirea generică de “contabil”.
(3) Compartimentul financiar este subordonat directorului unității de învățământ.
Art. 57 Compartimentul financiar are următoarele atribuții și responsabilități principale:
a) Desfășurarea activității financiar – contabile a unității școlare, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
b) Gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al instituției în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu hotărârile consiliului de administrație;
c) Întocmirea proiectului de buget și a raportului de execuție bugetară, conform legislației în vigoare și contractelor colective de muncă aplicabile;
d) Informarea periodică a consiliului de administrație și a consiliului profesoral cu privire la execuția bugetară;
e) Organizarea contabilității veniturilor și cheltuielilor;
f) Consemnarea în documente justificative a oricărei operații care afectează patrimonial instituției și înregistrarea în evidența contabilă a documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
g) Evidența în contabilitatea instituției a rezultatelor inventarierii;
h) Întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-contabil;
i) Îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale unității de învățământ față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local și față de terți;
j) Implementarea procedurilor privind operațiunile contabile cu ajutorul programului informatic;
k) Avizarea privind încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administrație, respectiv a deciziilor ordonatorului de credite prin care se angajează prevederile bugetare sau a operațiunilor cu privire la patrimoniul instituției;
l) Asigurarea și gestionarea documentelor și a instrumentelor financiare cu regim special;
m) Întocmirea cu respectarea normelor legale în vigoare a documentelor privind parcurgerea celor 4 faze în procesul bugetar de angajare, lichidare, ordonanțare și plata a cheltuielilor ;
n) Exercitarea oricăror atribuții și responsabilități, prevăzute de legislația în vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile sau stabilite de către director sau de către consiliul de administrație.
Secțiunea a 2-a - Management financiar
Art. 58
(1) Întreaga activitate financiară a instituției se organizează și se desfășoară cu respectarea legislației în vigoare.
(2) Activitatea financiară a unității de învățământ se desfășoară pe baza bugetelor proprii care cuprind la partea de venituri fondurile provenite din cele trei forme de finanțare: de bază, complementară și suplimentară, din venituri proprii sau din alte surse, iar la partea de cheltuieli sumele alocate pentru fiecare capitol și subcapitol al clasificației bugetare.
Art. 59 Pe baza bugetelor aprobate de către autoritățile competente, directorii și consiliile de administrație ale instituției actualizează și definitivează și actualizează programele anuale de achiziții publice, stabilind și celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.
Art. 60 Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanțare.
Compartimentul administrativ
Secțiunea 1 -  Organizare și responsabilități
Art. 61 (1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu și cuprinde personalul nedidactic al instituției .
(2) Compartimentul administrative este subordonat directorului instituției de învățământ.
Art. 62 – Compartimentul administrativ are următoarele atribuții:
a) Gestionarea bazei material a unității de învățământ;
b) Realizarea reparațiilor, care sunt în sarcina unității și a lucrărilor de întreținere, igienizare, curățenie și gospodărire  a unității de învățământ;
c) Întreținerea terenurilor, clădirilor și a tuturor componentelor bazei didactic – materiale;
d) Realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a unității;
e) Recepția bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul instituției;
f) Înregistrarea modificărilor produse cu privire la existența, utilizarea și mișcarea bunurilor din gestiune și prezentarea actelor corespunzătoare Serviciului financiar – contabil;
g) Evidența consumurilor de material;
h) Punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea instituției privind sănătatea și securitatea în muncă, situațiile de urgență și P.S.I.;
i) Întocmirea proiectului anual de achiziții și a documentațiilor de atribuire a contractelor;
j) Oricare alte atribuții specific compartimentului, rezultând din legislația în vigoare, hotărârile consiliului de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.
Secțiunea a 2-a - Management administrativ
Art. 63 Evidența, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situațiilor financiare referitoare la patrimoniu și administrarea bazei didactice – materiale a instituției de învățământ se realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Art. 64  (1) Inventarierea bunurilor unității de învățământ se realizează printr-o comisie de inventariere, numită prin decizia directorului.
(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ se supun aprobării Consiliului de Administrație de către director, la propunerea administratorului de patrimoniu.
Art. 65 Bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ de stat sunt administrate de către Consiliul de Administrație.
Art. 66 Bunurile, care sunt temporar disponibile și care sunt în proprietatea sau administrarea unității de învățământ, pot fi închiriate în baza hotărârilor Consiliului de Administrație.
Art. 67 Personalul de îngrijire, aflat în subordinea administratorului, are următoarele obligații:
(1) Răspunde permanent de curățenia și dezinfecția sectorului ce le revine.
(2) Schimbul de dimineață are obligația de a șterge praful în toate clasele/cancelarie/birouri, de a aerisi, de a uda florile, a șterge holurile, pană la începerea cursurilor; în timpul pauzelor supraveghează elevii pentru a nu deteriora mobilierul sau alte bunuri materiale, golesc coșurile de gunoi din clase; în timpul orelor spală holurile și dezinfectează grupurile sanitare.
(3) Schimbul de după-amiază are obligația de a face curățenie în toate clasele/ cancelarie/ birouri, după ultima oră de curs (strâng gunoiul, aerisesc, mătură și spală pe jos, încuie clasele); în timpul pauzelor supraveghează elevii pentru a nu deteriora mobilierul sau alte bunuri materiale, golesc coșurile de gunoi din clase; în timpul orelor spală holurile și dezinfectează grupurile sanitare.
(4) Personalul de îngrijire care pleacă la ora 22:00 are în atenție următoarele:
a) verifică dacă toate geamurile de la sălile de clasă și holuri sunt închise;
b) verifică dacă robinetele de la grupurile sanitare sunt închise și nu au defecțiuni;
c) verifică dacă luminile din sălile de clasă și de pe holuri sunt stinse și nu sunt aparate electrice în funcțiune;
d) verifică dacă instalația de supraveghere video funcționează; orice neregulă este anunțată de urgență administratorului de patrimoniu;
e) în prezența agentului de pază se asigură că acesta încuie ușa de la intrare elevi după care, împreună, armează ușa de acces a personalului nedidactic și o încuie;
f) consemnează în registrul de procese – verbale de la poartă: ora, numele persoanelor care au predat/ preluat localul școlii atât la începerea programului cât și la terminarea acestuia (ora 6:00 și ora 22:00);
g) persoana care încuie ușa de acces cadre didactice și armează holul de la cancelarie și sălile de clasă prevăzute cu senzori de mișcare va fi propusă de administrator, iar directorul va da o decizie în acest sens;
(5) predă administratorului/dirigintelui obiectele uitate de elevi în clase, în vederea rstituirii acestora posesorilor;
(6) fac curățenie generală în perioada vacanțelor școlare;
(7) nu lipsesc nemotivat de la serviciu și respectă programul de lucru;
(8) nu consumă băuturi alcoolice în timpul serviciului;
(9) execută toate sarcinile ce le sunt încredințate de conducerea școlii sau de administrator, în funcție de necesitățile unității;
(10) trebuie să aibă un comportament civilizat în relațiile cu șefii ierarhici, personalul didactic, colegii, elevii și părinții acestora.
Art. 68 Personalul de pază are următoarele obligații:
(1) să respecte turele fixate de administrator și aprobate de director și nu le schimbă sau își iau liber decât cu avizul directorului sau al administratorului;
(2) să păzească obiectivul, bunurile și valorile primite în pază și să asigure integritatea acestora;
(3) să supravegheze,  pe toată durata programului său,  spațiul de la poarta intrare elevi- teren de sport – ușa de intrare în școală;
(4) să permită accesul în perimetrul liceului respectând regulile impuse de conducerea liceului, fără restricții pentru angajații liceului, elevilor școlii - la începutul programului, părinților sau altor persoane interesate cu condiția ca acestea să prezinte un act de identitate și de a trece în registru datele persoanei legitimate și scopul vizitei;
(5) să permită intrarea elevilor pe baza legitimației  între orele : 7- 820; 1150- 1410; între orele 820-1150; 1410 – 1550 ; 2000-700 poarta de acces a elevilor stă încuiată;
(6) să supravegheze ieșirea elevilor începând cu ora 1550 – 1610; 1650-1710; 1750- 1810; 1850-1910;1950-2000;
(7) să nu permită elevilor să părăsească incinta unității de învățământ  pe durata programului decât pe bază de bilet de voie ștampilat și semnat de director și de cadrul didactic  care a învoit elevul.
(8) să cunoască locurile, punctele vulnerabile din perimetrul liceului pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unității păzite;
(9) să controleze la intrarea și ieșirea din liceu, a persoanelor, mijloacelor de transport, materialelor, documentelor și altor bunuri suspecte;
(10) să identifice, să percheziționeze și să rețină pană la sosirea organelor de poliție, persoanele asupra cărora s-au găsit bagaje sau obiecte ce prezintă suspiciuni de a produce evenimente deosebite;
(11) să înștiințeze imediat conducerea liceului despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului și despre măsurile luate;
(12) în caz de avarii produse la instalații, conducte, rețele electrice sau telefonice și în orice alte împrejurări care sunt de natura să producă pagube, să aducă îndată la cunoștința celor în drept asemenea evenimente și să ia primele măsuri imediat după constatare;
(13) să sesizeze poliția în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unității;
(14) să poarte în timpul serviciului echipamentul din dotare;
(15) să nu se prezinte la serviciu sub influența băuturilor alcoolice și nici să nu consume astfel de băuturi în timpul serviciului;
(16) să nu absenteze fără motive întemeiate și fără să anunțe în prealabil conducerea unității despre aceasta cu cel puțin 24 de ore;
(17) să execute orice alte sarcini care i-au fost încredințate, în scopul asigurării pazei unității școlare;
(18) în timpul executării serviciului personalului de pază îi este interzis să doarmă, să vină obosit, să bea, să primească vizite particulare, să folosească mijloacele de comunicație (telefon, fax) ce aparțin unității, în scopuri personale;
(19) în timpul executării serviciului personalului de pază ii este interzis să părăsească incinta unității de învățământ fără să fie înlocuit și fără aprobarea conducerii acesteia;
(20) personalul de pază trebuie să patruleze și să verifice permanent obiectivul păzit;
(21) să nu folosească aparate electrice în cabina de la poartă;
(22) în prezența personalului de îngrijire, încuie ușa de la intrare elevi și pe cea de acces a personalului nedidactic (ora 22:00);
(23) să consemneze în registrul de procese – verbale de la poartă: ora, numele persoanelor care au predat/preluat localul școlii atât la începerea programului cât și la terminarea acestuia (ora 6:00 și ora 22:00);
(24) în intervalul orar 22:00 – 6:00 căile de acces în școală sunt blocate, iar responsabilitatea pentru această perioadă revine paznicului de serviciu;
(25) să aibă un comportament civilizat în relațiile cu șefii ierarhici, personalul liceului, elevii și părinții;
(26) să nu permită accesul elevilor în curtea școlii în zilele libere și în vacanță dacă nu sunt însoțiți de cadre didactice.
(27) În perioada în care  nu sunt elevi în școală  sau aceștia sunt la ore, paznicul execută și alte lucrări (curăță zăpada din zonele de acces, curăță și întreține spațiul verde din curtea școlii, menține curățenia pe terenul de sport, etc.).
(28) Personalul de pază, mecanicii de întreținere și personalul de îngrijire vor fi testați, prin sondaj, cu detectorul de alcool la intrarea și ieșirea din tură.
Art. 68 Mecanicii de întreținere au următoarele obligații:
(1) să execute lucrări de reparați și întreținere a spațiilor școlare;
(2) să ducă tomberonul de gunoi, resturile adunate din sălile de clasă de către femeile de serviciu, în programul de după – amiază;
(3) să execute lucrări de curățare a zonelor de acces, curăță și întrețin spațiul verde, mențin curățenia pe terenul de sport;
(4) să supravegheze dimineața,  între orele 7- 820, poarta de acces mașini și să nu permită intrarea persoanelor pe această poartă;
(5) să deschidă/închidă poarta la intrarea/ ieșirea mașinilor din parcare, la solicitarea telefonică a paznicului de serviciu; în afara solicitărilor poarta stă încuiată;
(6) să citească zilnic apometrele și să calculeze consumul de apă realizat, consemnând cantitatea în registrul de citire a apometrelor.
(7) În afara orelor de servire a mesei cât și pe timpul nopții vestiarul stă încuiat, cheia stă la administratorul de patrimoniu.
(8) La ora 600 paznicul de serviciu împreună cu  mecanicul  descuie ușa de acces personal nedidactic în prezența personalului  de îngrijire din tura de dimineață și verifică cele 2 apometre (de la  sala de sport și din școală), pentru a consta și consemna eventuale defecțiuni, și deschide ușa la subsol verificând starea instalației de apa  rece și  scurgere.
(9) Orice problemă constatată se anunță administratorului de patrimoniu, care, în funcție de importanța sau gravitatea acesteia,  comunică mai departe directorului/ directorului adjunct.
CAPITOLUL VI
BENEFICIARII PRIMARI
Dobândirea și exercitarea calității de beneficiar primar al educației
Art.69 Beneficiarii primari ai procesului instructiv-educativ din Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași sunt elevii.
Art.70 (1) Dobândirea calității de elev al Liceului Teoretic „Miron Costin” Iași se face prin înscrierea în această unitate de învățământ, conform prevederilor legale.
(2) Constituirea claselor de început de ciclu se va face prin mixarea elevilor, astfel încât să fie evitată orice formă de segregare școlară (conform cu prevederile art. 2 ale OMECS nr. 6134/ 2016).
Art.71 (1) Calitatea de beneficiar primar al educației se exercită prin frecventarea cursurilor și prin participarea la activitățile existente în programul unității de învățământ.
(2) Calitatea de elev al Liceului Teoretic „Miron Costin” Iași se dovedește cu uniforma școlară specifică unității, precum și cu ecusonul/ carnetul de elev vizat la începutul fiecărui an școlar, pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal, respectiv cu ecusonul, pentru cei de la clasa pregătitoare.
Art. 72 (1) Prezența elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absență.
(2) Motivarea absențelor se face de către cadrul didactic în ziua prezentării actelor justificative.
(3) În cazul elevilor minori, părinții, tutorii sau susținătorii legali au obligația de a prezenta personal profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte actele justificative pentru absențele copilului său.
(4) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt: adeverință eliberată de medicul cabinetului școlar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverință sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost internat, cererea scrisă a părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului, adresată profesorului pentru învățământul primar/ profesorului diriginte al clasei. Numărul absențelor care pot fi motivate, fără documente medicale, doar pe baza cererilor părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, nu poate depăși 3 zile pe semestru, iar cererile respective trebuie avizate de către directorul unității de învățământ. Toate adeverințele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidență fișele medicale/ carnetele de sănătate ale elevilor.
(5) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului sau ale elevului major, adresate învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unității, conform Ordinului M.E.N. nr. 3027/2018–de modificare a Ordinului 5079/2016.     
(6) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor vor fi prezentate în termen de maximum 7 zile de la reluarea activității elevului și vor fi păstrate de către profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte, pe tot parcursul anului școlar.
(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) atrage, de regulă, declararea absențelor ca nemotivate, conform Ordinului M.E.N. nr. 3027/2018 –de modificare a Ordinului 5079/2016.     
Art.73 Elevii din învățământul obligatoriu, retrași, se pot reînmatricula, la cerere, numai la începutul anului școlar la același nivel/ciclu/formă de învățământ, redobândind astfel calitatea de elev.
Art.74 Elevii aflați în situații speciale, cum ar fi căsătorie, nașterea unui copil, persoane aflate în îngrijire, detenție și altele asemenea, vor fi sprijiniți să finalizeze învățământul obligatoriu.
Statutul beneficiarilor primari ai educației
Drepturile elevilor
Art. 75 (1) Elevilor, ca membri ai comunității școlare, li se asigură dreptul fundamental la învățătură și este interzisă orice formă de discriminare a copiilor/elevilor conform Ordinului M.E.N. nr. 3027/2018 –de modificare a Ordinului 5079/2016.     
(2) Sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educație al elevilor, cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceștia a serviciului pe școală, interzicerea participării la cursuri sau sancționarea elevilor care nu poartă uniforma unității de învățământ sau altele asemenea conform Ordinului M.E.N. nr. 3027/2018–de modificare a Ordinului 5079/2016.          
(3) Conducerea și personalul din unitatea de învățământ au obligația să respecte dreptul la imagine al elevilor, urmărind în cadrul activităților didactice, extrașcolare și de consieliere interesul superior al copilului (în conformitate cu prevederile legii 272/ 2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului).
(4) Nicio activitate organizată în unitatea de învățământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor.
(5) Se interzice orice formă de abuz  asupra copilului (conform art. 94-95 din legea nr. 272/ 2004) sau de segregare școlară (conform OMENCS nr. 6134/ 2016).
(6) Conducerea și personalul din unitatea de învățământ nu pot face publice date personale ale elevilor, rezultatele școlare, respectiv lucrări scrise/părți ale unor lucrări scrise ale acestora – cu excepția modalităților prevăzute de reglementările în vigoare.
Art. 76 (1) Elevii au dreptul să beneficieze de o educație de calitate.
(2) Elevii și părinții/tutorii/susținătorii legali au dreptul să fie consultați și să-și exprime opțiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia școlii.
Art. 77 (1) Elevii au dreptul la o evaluare obiectivă și corectă.
(2) Elevul sau, după caz, reprezentantul său legal, are dreptul de a contesta rezultatele evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele, în prezența elevului și a reprezentantului legal, în termen de 5 zile de la comunicare.
(3) În situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/reprezentantul legal poate solicita, în scris, directorului unității, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.
(4) Pentru soluționarea cererii, directorul va acționa conform prevederilor legale prevăzute de Statutul elevului, OMENCS nr. 4742/2016, art. 9.
Art. 78 Elevii beneficiază gratuit de bazele materiale și de bazele sportive din unitatea școlară.
Art. 79 (1) Elevii Liceului Teoretic „Miron Costin” Iași au dreptul la școlarizare gratuită.
(2) În condițiile prevăzute de lege, elevii pot beneficia de diferite tipuri de burse.
Art. 80 (1) Elevii beneficiază de asistență psihopedagogică, logopedică și medicală gratuită.
(2) Elevii au dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film și la alte manifestări cultural-sportive organizate de instituții publice, pe baza carnetului de elev, vizat la zi.
Art. 81 (1) Elevii beneficiază, pe tot parcursul anului calendaristic, de tarif redus cu 50% pentru transportul în comun.
(2) Elevii orfani, cei cu cerințe educaționale speciale și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială beneficiază de gratuitate pentru transportul în comun.
(3) Elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în limita a 50 km, în conformitate cu prevederile legale.
Art.82 Elevii au dreptul să fie evidențiați și să primească premii și recompense, pentru rezultate deosebite obținute la activitățile școlare și extrașcolare, precum și pentru o atitudine civică exemplară.
Art. 83 Elevii cu cerințe educaționale speciale au aceleași drepturi ca și ceilalți elevi și beneficiază de o serie de drepturi specifice, conform legii (Ordinul M.E.N. nr. 3027/2018 –de modificare a Ordinului 5079/2016).         
Art. 84 Elevii au dreptul să participe la activitățile extrașcolare organizate de unitatea de învățământ,  precum și la cele care se desfășoară în palatele și în cluburile elevilor, în bazele sportive și de agrement, în taberele și în unitățile conexe inspectoratelor școlare, în cluburile și în asociațiile sportive, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcționare ale acestora.
Art. 85 Elevilor le este garantată libertatea de asociere în cercuri și în asociații științifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează și funcționează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unității de învățământ. Organizarea acestor activități în unitatea de învățământ se poate face doar în condițiile prevăzute de OMENCS nr. 4742/2016.
Art. 86 Elevii au dreptul de a redacta și difuza reviste/publicații școlare proprii, cu respectarea prevederilor din OMENCS nr. 4742/2016, art. 10(f).
Obligațiile elevilor
Art. 87 Elevii au obligația de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competențele și de a-și însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare.
Art. 88 (1) Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat și o ținută decentă, atât în unitatea de învățământ, cât și în afara ei. Elevii au obligația de a purta uniforma școlii la toate activitățile din timpul programului școlar, de luni până joi, precum și la unele activități extrașcolare. Uniforma trebuie să fie în permanență curată. Vinerea este permisă purtarea unei ținute decente, la alegere.
(2) În funcție de nivelul de înțelegere și de particularitățile de vârstă/individuale, elevii vor trebui să cunoască și să respecte:
a)    legile statului;
b)   prezentul regulament și Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
c)    regulile de circulație și cele cu privire la apărarea sănătății;
d)   normele de sănătate și securitate în muncă, de prevenire a situațiilor de urgență;
e)    normele de protejare a mediului.
(3) Elevii sunt obligați să-și gestioneze în condiții de siguranță propriile bunuri (ceasuri, bijuterii, sume de bani, telefoane mobile etc.), în așa fel încât să prevină pierderea sau furtul acestora. În caz contrar, unitatea școlară nu este responsabilă  cu asigurarea acestora și nici nu are obligația de a recupera eventualele prejudicii materiale rezultate în urma pierderii sau furtului bunurilor personale ale elevilor.
Art. 89 (1) Elevii au obligația să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea calificativelor/notelor, precum și părinților/reprezentanților legali, pentru informare în legătură cu situația școlară.
Art.90 Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele școlare primite gratuit și să le restituie în stare bună, la sfârșitul anului școlar.
Art. 91 Cadrul didactic care constată la unul sau mai mulți elevi o ținută/atitudine neconformă cu prevederile actualului Regulament va aduce la cunoștință acest lucru  învățătorului/dirigintelui clasei, în vederea înștiințării familiei elevului.
Art.92 (1) Este interzis elevilor:
a)    să distrugă documente școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;
b)   să deterioreze bunurile din patrimoniul unității de învățământ;
c)    să aducă și să difuzeze, în unitatea de învățământ, materiale care, prin conținutul lor, atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și intoleranța;
d)   să organizeze și să participe la acțiuni de protest care afectează desfășurarea activității de învățământ sau care afectează participarea la programul școlar;
e)    să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ;
f)     să dețină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unității de învățământ și în afara acestuia, droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări și să participe la jocuri de noroc;
g)    să vină la școală sub influența băuturilor alcoolice și/sau a drogurilor;
h)   să introducă și/sau să facă uz în perimetrul unității de învățământ de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, precum muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., precum și sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a colectivului de elevi și a personalului unității de învățământ;
i)     să posede și/sau să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs/examenelor/  concursurilor; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, doar cu acordul cadrului didactic, în situații de urgență sau dacă utilizarea lor poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ; pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ, conform Ordinului M.E.N. nr. 3027/2018 –de modificare a Ordinului 5079/2016;     
j)     să înregistreze activitatea didactică; prin excepție de la această prevedere, este permisă înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;
k)   să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile atât în perimetrul unității de învățământ, cât și în afara acestuia;
l)     să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare și atitudini ostentative și provocatoare;
m) să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul unității de învățământ;
n)   să provoace, să instige și să participe la acte de violență în unitate și în afara ei;
o)    să părăsească incinta unității pe durata programului de lucru; face excepție de la această regulă elevul care va solicita și va obține permisiunea scrisă a unui cadru didactic;
p)   să se implice în acțiuni care pot periclita securitatea personală sau a celor din jur;
q)   să introducă persoane străine școlii în unitate;
r)    să implice persoane străine de colectivul clasei în vederea rezolvării eventualelor neînțelegeri;
s)    să intre în incinta școlii prin alte locuri decât cele destinate acestui scop;
t)     să alerge în sala de clasă și pe holuri, să se urce pe ferestre, catedre, bănci, alte piese de mobilier;
u)   să coboare scările folosind alunecarea pe balustradă;
v)    să folosească însemne și să poarte îmbrăcăminte neadecvată vârstei și calității de elev, specifice grupărilor emo, rock, sataniste etc.
w)  să abordeze tunsori excentrice;
x)    băieților le este interzisă purtarea cerceilor, brățărilor, inelelor, piercing-urilor și afișarea de tatuaje corporale;
y)    fetelor le este interzisă purtarea piercing-urilor, a fustelor prea scurte, a bluzelor decoltate sau prea scurte, afișarea de tatuaje corporale precum și utilizarea excesivă a produselor de machiaj.
(2) Calculatorul din sala de clasă se utilizează  doar  pentru activități didactice și numai în prezența unui cadru didactic.
Recompense și sancțiuni ale elevilor
Recompense:
Art. 93 Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:
a)    evidențiere în fața colegilor clasei;
b)   evidențiere, de către director, în fața colegilor de școală sau în fața Consiliului profesoral;
c)    comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, cu mențiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidențiat;
d)   burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenți economici sau de sponsori;
e)    premii, diplome, medalii;
f)     recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din țară și din străinătate.
Art.94 Performanța elevilor la olimpiade și concursuri se recompensează în conformitate cu reglementările MEN.
Art. 95 La sfârșitul anului școlar, premierea elevilor se face conform prevederilor OMENCS nr. 4742/2016 , art.13 (3), (4), (5), (6).
Art. 96 Unitatea de învățământ și alți factori pot stimula activitățile de performanță ale elevilor la nivel local, național și internațional, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului reprezentativ al părinților, a agenților economici, a fundațiilor științifice și culturale, a comunității locale etc.
Sancțiuni:
Art.97 Elevii care săvârșesc fapte prin care se încalcă dispozițiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele școlare, vor fi sancționați în funcție de gravitatea acestora.
Art.98
(1) Sancțiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele:
a)    observația;
b)   avertismentul;
c)    mustrare scrisă;
d)   retragerea temporară sau definitivă a bursei;
e)    eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
f)     mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeași școală sau la o altă unitate de învățământ, cu acceptul conducerii unității primitoare;
g)    preavizul de exmatriculare;
h)   exmatricularea.
Sancțiunile prevăzute la literele c, d, e, f, g, h sunt însoțite de scăderea notei la purtare.
(2)Scăderea notei la purtare se va aplica și elevilor care utilizează telefonul mobil în timpul orelor, fie pentru a comunica sau a se juca. La prima abatere, telefonul se va confisca de către profesor. Profesorul îl va depune la secretariatul liceului și poate fi ridicat numai de părinte/tutore/susținătorul legal. Acestuia i se va aduce la cunoștință că la următoarea abatere elevului i se va scădea nota la purtare cu un punct.
Art.99 Toate sancțiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinților/reprezentanților legali.
Art. 100 Pentru toți elevii din învățământul preuniversitar, la fiecare 10 absențe nejustificate, pe semestru, din totalul orelor de studiu sau la 10% absențe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină/modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.
Art. 101 (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul unității de învățământ, cauzate de elev, conform art. 173(6) din Ordinul M.E.N. nr. 3027/2018 –de modificare a Ordinului 5079/2016.     
(2) Elevii care produc stricăciuni sau deteriorează bunurile din dotarea școlii au obligația să repare sau să înlocuiască (după caz) obiectele deteriorate sau să achite contravaloarea pagubelor produse. În cazul în care vinovatul nu a fost identificat, răspunderea revine colectivului care a folosit sala sau echipamentul/materialul respectiv, conform Ordinului M.E.N. nr. 3027/2018 –de modificare a Ordinului 5079/2016.     
Art. 102 În cazul distrugerii/deteriorării manualelor școlare primite gratuit, elevii vinovați înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu și tipului de manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate, achită de cinci ori contravaloarea acestuia.
Art. 103 Contestarea de către elevi/reprezentanții legali a sancțiunilor se poate face conform OMENCS nr. 4742/2016., art.29.
Consiliul Școlar al Elevilor
Art. 104 (1) Consiliul Școlar al Elevilor este alcătuit din reprezentanții fiecărei clase din gimnaziu, liceu  (câte 2 elevi din fiecare clasă) și un membru al personalului didactic, care va avea rolul de coordonator al întrunirilor. Dintre membrii săi, Consiliul va alege un președinte (elev), un vicepreședinte (elev) și un secretar (elev) pe durata unui an școlar. Conducerea școlii va desemna câte un cadru didactic pentru învățământul gimnazial și liceal care vor coordona activitatea pe ciclu de învățământ a  Consiliul Școlar al Elevilor.
(2) Fiecare clasă își va alege reprezentanții în  Consiliul Elevilor în prima oră de dirigenție de la începutul fiecărui an școlar. Votul va fi secret iar elevii își vor asuma responsabilitatea alegerii lor. Profesorii nu au drept de vot și li se interzice amestecul sau influențarea deciziei elevilor.
(3) Întrunirile Consiliul Școlar al Elevilor se vor desfășura lunar sau ori de câte ori este cazul, fiind prezidat de președinte și de reprezentanții cadrelor didactice.
(4) Toți membrii Consiliului au obligația de a participa la toate întrunirile, iar când din motive obiective nu  pot participa, aceștia au obligația de a nominaliza un înlocuitor și de a anunța secretarul Consiliului.
         (5) Președintele Consiliul Școlar al Elevilor, precum și cadrele didactice desemnate să coordoneze activitatea acestuia, au obligația de a aduce la cunoștința Consiliului de Administrație al liceului toate problemele discutate în cadrul ședințelor Consiliului.
         (6) Președintele Consiliului are datoria de a asigura desfășurarea discuțiilor într-un spirit de corectitudine, precum și respectarea ordinii și a libertății de exprimare.
(7) Fiecare membru al Consiliul Școlar al Elevilor, inclusiv președintele și secretarul, are dreptul de a vota prin DA sau NU sau să se abțină de la vot. Votul poate fi secret sau deschis prin ridicarea mâinii, în funcție de hotărârea Consiliului.
(8) Membrii Consiliului trebuie să respecte toate regulile și convențiile adoptate de către Consiliu și să asigure aplicarea în rândul elevilor a hotărârilor luate.
(9) Membrii Consiliului au datoria de a prezenta problemele specifice procesului instructiv - educativ cu care se confruntă colectivele de elevi din care fac parte și vor raporta clasei toate discuțiile purtate referitor la chestiunile în cauză.
(10) Secretarul Consiliului are responsabilitatea întocmirii ordinii de zi a întrunirilor și de a o aduce la cunoștința membrilor cu cel puțin 48 de ore înainte de desfășurarea întrunirii. Președintele are datoria de a asigura respectarea ordinii de zi anunțată și parcurgerea ei integrală.
(11) Toate propunerile avansate de către Consiliul Școlar al Elevilor vor fi notate de către secretar care va întocmi un proces-verbal al cărui rezumat va fi expus la avizierul elevilor.
(12) Secretarul Consiliului va întocmi și depune la biblioteca școlii un dosar al întrunirilor, care va fi accesibil tuturor elevilor din liceu.
(13) Tematica discuțiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv- educativ, îmbunătățirea condițiilor de studiu ale elevilor și organizarea unor activități cu caracter extrașcolar de larg interes pentru elevi, activități care sunt de competența școlii ca desfășurare.
(14) Elevii au dreptul să ia poziție/să semnaleze conducerii școlii orice formă de tensiune creată de un cadru didactic în timpul procesului de instruire; aspectul semnalat va fi adus la cunoștința conducerii Liceului Teoretic “Miron Costin” prin reprezentantul anului de studiu respectiv și Președintele Consiliul Școlar al Elevilor.
Activitatea educativă extrașcolară
Art. 105 Activitatea educativă extrașcolară din cadrul Liceului Teoretic „Miron Costin” Iași este concepută ca mediu de dezvoltare personală, ca modalitate de formare și întărire a culturii organizaționale a unității de învățământ și ca mijloc de îmbunătățire a motivației, frecvenței și performanței școlare, precum și de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor.
Art.106 (1) Activitatea educativă extrașcolară se desfășoară în afara orelor de curs, fie în incinta unității de învățământ, fie în afara acesteia, conform Ordinului M.E.N. nr. 3027/2018 –de modificare a Ordinului 5079/2016.     
(2)Orice activitate / proiect educativ inițiat la nivelul clasei /CSE/ școlii înainte de a fi adus spre aprobare la director,  trebuie să fie avizat de coordonatorul pentru proiecte și programe educative  școlare   și extrașcolare conform Ordinului M.E.N. nr. 3027/2018 –de modificare a Ordinului 5079/2016.     
Evaluarea beneficiarilor primari ai educației
Art. 107 Evaluarea rezultatelor la învățătură se centrează pe competențe, se realizează într-un mod ritmic, pe parcursul semestrelor, conform prevederilor MEN, în funcție de instrumentele de evaluare stabilite de specificul fiecărei discipline. Ritmicitatea notării va fi analizată în Consiliul de Administrație pe baza raportului întocmit de Comisia de monitorizare a ritmicității notării.
Art. 108 Cadrele didactice trebuie să informeze elevii și părinții/reprezentanții legali ai acestora despre modalitățile și criteriile de evaluare pe care le vor aplica, cât și despre rezultatele evaluării.
Art. 109 Prin evaluare se va urmări:  
a)    fixarea și sistematizarea cunoștințelor;
b)    stimularea elevilor cu un ritm lent de învățare sau cu alte dificultăți în dobândirea cunoștințelor, deprinderilor și aptitudinilor;
c)    ameliorarea rezultatelor procesului de predare – învățare;
d)    stimularea pregătirii elevilor capabili de performanță.
Art. 110 Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcție de vârsta și de particularitățile psihopedagogice ale elevilor și de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi:
              chestionări orale;
              lucrări scrise;
              experimente și activități practice;
              referate și proiecte;
              interviuri;
              portofolii;
              probe practice;
              alte instrumente de evaluare în conformitate cu specificul disciplinei.
Art.111 Calificativele/notele obținute se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog și în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă.
Art.112 Încheierea situației școlare la fiecare nivel de învățământ, respectiv completarea raportului la sfârșitul clasei pregătitoare, se realizează conform prevederilor ROFUIP, Ordinul M.E.N. nr. 3027/2018 –de modificare a Ordinului 5079/2016.     
Art.113 Elevii pot să nu frecventeze orele de religie. Situația școlară anuală se încheie fără disciplina religie.
Art.114 Numărul de calificative/note acordate fiecărui elev la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la teză, trebuie să fie cel puțin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învățământ pentru disciplina respectivă. Fac excepție obiectele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de calificative/note este de două.
Art.115 Elevii aflați în situație de corigență vor avea cu cel puțin un calificativ/o notă în plus, înregistrată în ultimele două săptămâni ale semestrului/ultimele două săptămâni în care elevul a fost prezent la școală.
Art.116 Cadrele didactice au obligația să realizeze evaluarea elevilor în conformitate cu planificarea activității didactice și cu planul operațional al catedrei/comisiei metodice.
Examenele organizate la nivelul Liceului Teoretic „Miron Costin” Iași
Art.117 (1) Examenele organizate la nivelul Liceului Teoretic „Miron Costin” Iași sunt:
a)    examen de corigență;
b)    examen de încheiere a situației școlare pentru elevii declarați amânați;
c)    examen de diferențe.
(2) Examenele se organizează conform prevederilor Ordinului M.E.N. nr. 3027/2018.
Art.118 Organizarea examenelor de admitere în învățământul liceal, precum și a examenelor și evaluărilor naționale, se face conform metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.
Transferul beneficiarilor primari ai educației
Art.119 (1)Transferul elevilor de la și la Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași se face respectând Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar, aprobat cu Ordinul M.E.N. nr. 3027/2018–de modificare a Ordinului 5079/2016.     
. Elevii din învățământul liceal și gimnazial se pot transfera la Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași urmând etapele:
1)    Depunerea cererilor până în penultima săptămână din semestru;
a.     Evaluarea prin test interdisciplinar pentru elevii de la liceu care își schimbă profilul/ filiera, iar pentru elevii din învățământul gimnazial un test la limba engleză pentru clasa cu studiul intensiv al limbii engleze,  în ultima săptămână din semestru;
2)    Disciplinele de studiu la care se susțin testele de evaluare:
Pentru învățământul liceal:
- Specializarea matematică-informatică:  matematică, informatică și fizică;
- Specializarea științele naturii: fizică, chimie și biologie;
- Specializarea filologie: limba română, limba engleză și istorie;
- Specializarea științele sociale: limba română, științe socio-umane și istorie
Pentru învățământul gimnazial:
- Pentru clasele cu studiul intensiv al limbii engleze: limba engleză.
3) Nota la testul interdisciplinar/ limba engleză trebuie să fie cel puțin 7;
4) Pentru elevii care au obținut cel puțin nota 7 la testul interdisciplinar/ limba engleză, în limita locurilor disponibile la filiera/profilul/ clasa respectivă, cererea se supune aprobării Consiliului de administrație și se vor stabili disciplinele pentru susținerea examenelor de diferență în perioada vacanței inter semestriale sau de vară.
Art. 120 În vederea completării numărului de elevi la clasa a V-a se va proceda astfel:
- Condiție obligatorie: calificativul FB la purtare pe tot parcursul ciclului primar.
- Vor fi admiși elevii cu rezultate deosebite obținute la Concursul MATEROM.
- Se pot înscrie și alți elevi care vor prezenta un portofoliu cu rezultate obținute la concursuri și olimpiade în clasele a III-a și a IV-a.
Art. 121Testarea elevilor clasei a IV-a la limba engleză, în vederea constituirii clasei a V-a cu predare intensivă a limbii engleze, se va organiza și desfășura în prima săptămână a lunii septembrie de la începutul fiecărui an școlar.
Art. 122 Criterii în vederea înscrierii la clasa pregătitoare a copiilor care nu aparțin circumscripției școlare:
1)    Au frați care sunt elevi ai școlii.
2)    Au rude de gradul I sau II printre angajații școlii.
3)    Părinții/susținătorii legali au domiciliul în proximitatea școlii.
4)    Părinții au locul de muncă în proximitatea școlii
CAPITOLUL VII
PARTENERII EDUCAȚIONALI
Părinții/tutorii sau susținătorii legali
Art. 123 (1) În cadrul școlii se constituie Comitetul de părinți al fiecărei clase și Consiliul reprezentativ al părinților/ Asociația de părinți, la nivelul unității școlare. Drepturile și obligațiile părinților sunt cele prevăzute în Legea nr. 1/2011, Legea Educației Naționale 2011, în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin Ordinul M.E.N. nr. 3027/2018 –de modificare a Ordinului 5079/2016.     
(2) Adunarea generală a părinților hotărăște  cu privire la susținerea cadrelor didactice  și a echipei manageriale a unității de învățământ privind  activitățile și auxiliarele didactice și mijloacele de învățământ utilizate în demersul de asigurare a condițiilor necesare educării elevilor.
Art. 124 Este responsabilitatea părinților fiecărui elev să asigure numărul necesar de componente ale uniformei astfel încât elevul să poată purta uniforma în fiecare zi a săptămânii, având libertatea de a opta vinerea pentru o ținută la alegere.
Art. 125 Se interzice părinților să intre pe teritoriul liceului în scopul agresării elevilor. Pentru evitarea unor situații conflictuale, părinții au acces numai în sectorul secretariat-cancelarie. În celelalte zone părinții au acces numai cu acordul profesorului diriginte/învățătorului sau a conducerii liceului.
Școala și comunitatea. Parteneriate/protocoale cu alți parteneri educaționali
Art. 126 Liceul întreține relații cu autoritățile locale, județene, poliția, biserica și alte instituții guvernamentale și neguvernamentale.
Art. 127 Reprezentanții liceului în relațiile cu comunitatea locală, organizațiile guvernamentale și nonguvernamentale sunt directorii liceului sau cadrele didactice desemnate.
Art. 128 Directorul și directorul adjunct planifică, în 2 săptămâni de la începerea anului școlar, programul de audiențe și relații cu publicul.
Art. 129 Cererile, reclamațiile și sesizările se înregistrează în registrul de intrări/ ieșiri. Sesizările și reclamațiile se îndosariază într-un dosar separat. Reclamațiile și sesizările anonime nu se iau în considerație. Solicitanții vor primi răspuns în termenul prevăzut de legislația în vigoare.
CAPITOLUL VIII
SECURITATEA ÎN INTERIORUL ȘCOLII
(conform Legii nr.319/2006, și a prevederilor O.M.A.P./O.M.I./O.M.Ed.C.
nr. 4703/349/5016/2003 și ale H.C.J. nr. 21/2003)
Art.130Accesul cadrelor didactice și al personalului tehnico-administrativ din unitate se face în baza ecusonului, a legitimației, respectiv a cartelei magnetice cu elemente de identificare specifice.
Art. 131 (1) Accesul elevilor liceului este permis numai în baza ecusonului sau a carnetului de elev vizat de conducerea școlii, documente care vor fi prezentate obligatoriu la punctul de control în momentul intrării.
(2)  Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar are obligația să-l însoțească  până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea activității să-l preia sau să împuternicească o altă persoană.
Art. 132 Accesul părinților este permis în baza verificării identității acestora și a ecusonului care se eliberează la punctul de control, unde se va afla și registrul în care se vor nota: numele și prenumele, seria și numărul actului de identitate. Părinții și cadrul didactic vor discuta în spațiul special amenajat activității de consiliere.
Art. 133 Accesul altor persoane este permis numai după obținerea aprobării conducerii unității de învățământ, pe baza ecusonului care atestă calitatea de invitat/vizitator al acestora; ecusoanele se păstrează și se eliberează de la punctul de control după efectuarea procedurilor de identificare, înregistrare și control de către personalul de pază. Ecusoanele vor fi purtate la vedere pe toată perioada șederii în școală și se restituie la plecare.
Art. 134 Personalul de pază are obligația de a ține o evidență riguroasă a persoanelor străine care intră în perimetrul școlii și de a consemna în registrul corespunzător datele de identificare și scopul vizitei.
Art. 135 Este interzis accesul în instituție a persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice, a drogurilor sau a celor turbulente, precum și a celor care au intenția vădită de a deranja ordinea și liniștea publică. De asemenea, se interzice intrarea persoanelor îmbrăcate indecent, însoțite de animale, precum și a persoanelor care dețin arme, obiecte contondente, substanțe toxice, exploziv-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau ușor inflamabile. Este interzisă introducerea în școală publicațiilor cu caracter obscen sau agitator, a stupefiantelor, a băuturilor și a țigărilor. Se interzice comercializarea acestor produse în perimetrul scolii sau în imediata apropiere a acesteia.
Art. 136 Personalul unității are obligația să supravegheze comportamentul vizitatorilor și să verifice sălile în care aceștia sunt invitați, pentru a nu fi lăsate sau abandonate obiecte care, prin conținutul lor, pot produce evenimente deosebite.
Orice eveniment care are loc în incinta școlii va fi adus la cunoștință conducerii școlii.
Art. 137 În situația organizării ședințelor cu părinții sau a altor întruniri cu caracter educativ, cultural, sportiv etc. prevăzute a se desfășura în incinta școlii, conducerea unității de învățământ, alături de organizator, va asigura întocmirea și transmiterea la punctul de control a tabelelor nominale cu persoanele invitate să participe la aceste manifestări, iar în baza lor va fi permis accesul, după efectuarea verificării identității persoanelor nominalizate.
Art. 138 Programul școlii, precum și programul de audiențe la nivelul diferitelor departamente se stabilește semestrial de către conducerea unității de învățământ și se afișează la punctul de control.
Art. 139 (1) Elevii pot părăsi unitatea de învățământ conform normelor menționate anterior.
(2) Pe parcursul programului școlar, elevii nu părăsesc incinta școlii decât pe baza biletului de voie semnat de cadrul didactic  care învoiește elevul, ștampilat și semnat de director.
Art. 140 După terminarea orelor de curs și în timpul nopții, clădirea școlii va fi încuiată de către personalul de serviciu, iar personalul de pază va verifica securizarea școlii, după ce în prealabil s-a verificat dacă au fost respectate măsurile împotriva incendiilor și siguranței imobilului.
Art. 141 Personalul de pază este obligat să cunoască și să respecte îndatoririle ce îi revin conform fișei postului, fiind direct răspunzător pentru paza și integritatea obiectivului, bunurilor și valorilor încredințate, precum și pentru asigurarea ordinii în perimetrul școlii.
Art. 142 Cadrele didactice au obligația de a efectua serviciul în școală, conform programării.
Art. 143 Atribuțiile profesorului/învățătorului de serviciu în școală sunt:
(1) profesorul/învățătorul de serviciu își desfășoară activitatea în incinta școlii;
(2) se prezintă la școală cu jumătate de oră înaintea începerii programului din  ziua respectivă, pentru preluarea serviciului;
(3)supraveghează intrarea elevilor în școală, conform graficului;
(4) în timpul pauzelor se va afla permanent printre elevi pentru evitarea accidentelor, deteriorării bunurilor școlii și păstrarea unui climat de ordine;
(5) nu permite pătrunderea persoanelor străine de școală la etaj, decât cu aprobarea conducerii unității (cadrele didactice care efectuează serviciul la parter);
(6) consemnează zilnic problemele ivite, la nivelul întregii unități, în caietul de procese-verbale (profesorul de serviciu de la etajul I);
(7) verifică existența documentelor școlare (cataloage, condica de prezență) după ultima oră de curs și le predă secretarului școlii (profesorul de serviciu de la etajul II);
(8) verifică prezența și intrarea la timp la ore a profesorilor și aduce la cunoștința direcțiunii eventualele absențe; în lipsa directorului, profesorul de serviciu ia măsuri pentru acoperirea orelor respective;
(9) supraveghează conducerea elevilor după ultima oră de curs de către fiecare cadru didactic;
(10) verifică semnarea condicii de prezență (profesorul de serviciu de la etajul II);
(11) controlează, prin sondaj, modul cum lasă elevii sala de clasă după ultima oră de curs;
(12) predarea serviciului de la un schimb la altul se face pe bază de proces-verbal (profesorul de serviciu de la etajul I);
(13) semnalează conducerii școlii evenimentele deosebite care se petrec pe perioada desfășurării serviciului său.
CAPITOLUL IX
DISPOZIȚII FINALE
Art. 144 Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării lui în Consiliul de Administrație. După aprobare, se înregistrează la secretariatul unității și se afișează la avizier. Cadrele didactice au obligația de a prezenta elevilor și părinților/susținătorilor legali regulamentul. Aceștia își vor asuma prin semnătură faptul că au fost informați referitor la prevederile cuprinse în regulament.
Art. 145 Toate dispozițiile din regulamentele anterioare ce contravin prezentului regulament se anulează.
Art. 146 Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru tot personalul didactic sau nedidactic al liceului, pentru elevi și părinții acestora.
Art. 147 Prevederile prezentului Regulament Intern se pot modifica și/sau completa ulterior ori de câte ori este cazul, la inițiativa a 2/3 din numărul membrilor Consiliului Profesoral/cu majoritatea simplă a membrilor Consiliului de Administrație și cu consultarea organizației sindicale din cadrul liceului. Modificările și/sau completările ulterioare vor fi aduse la cunoștința întregului personal, elevilor, părinților în termen de 3 zile de la efectuarea acestora.
Propunerile de revizuire a prezentului regulament de depun în scris și se înregistrează la secretariatul liceului.

Grupul de lucru:
1.     Bizim Săndica – responsabil
2.     Prof. Condrea Adriana
3.     Prof. Dăscălescu Anca Denisa
4.     Prof. Panaite Elena – Valerica
5.     Reprezentantul Consiliului Elevilor:  Bura Ștefan
6.     Reprezentantul părinților: Drobotă Milina

Înapoi la cuprins