PDI - ținte strategice - Liceul ”Miron Costin” Iasi

Go to content

Main menu:

Cine suntem?

Proiect de Dezvoltare Instituţională
2008
2012

  • Sloganul şcolii:

„Educaţia este în schimbare, iar noi ne schimbăm odată cu ea"


  • Valori şi principii cultivate şi promovate de şcoală:


Integritatea: Să avem puterea interioară să spunem întotdeauna adevărul, să  acţionăm onest în gând şi în faptă . Să ne respectăm reciproc.
Munca: Milităm pentru munca de calitate, individuală şi de echipă, urmărind calitatea în rezultatele obţinute.
Perseverenţă: Să fim consecvenţi şi să găsim puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor şi eşecurilor personale. Să promovăm succesul şi eficienţa.
Cinstea: Corectitudinea şi onestitate trebuie să fie ţelul fiecărui angajat şi elev.
Asumarea responsabilităţilor:
Să ducem la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care ne revin, să ne asumăm răspunderea pentru propriile acţiuni şi pentru „lucrul bine făcut”.
Autodisciplina: Să avem controlul asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi să avem un comportament adecvat oricărei situaţii.


  • Viziunea şcolii:


Liceul Teoretic „Miron Costin" Iaşi este o instituţie de învăţământ care îşi propune să promoveze o educaţie modernă, fundamentată pe valori şi principii europene şi oferă elevilor posibilitatea dezvoltării lor prin:

Formare şi autoformare continuă
Deschidere la nevoile şi cerinţele comunităţii din care fac parte
Formarea şi dezvoltarea individuală a fiecărui elev ca personalitate de sine stătătoare
Dezvoltarea capacităţii creatoare a fiecărui elev în parte
Crearea unui climat de încredere reciprocă


  • Misiunea şcolii în perspectiva anului 2012:


Liceul Teoretic”Miron Costin”Iaşi acordă şanse egale fiecărui elev, în funcţie de potenţialul, interesul şi motivaţiile personale, adaptând în permanenţă oferta educaţională a şcolii la cerinţele comunităţii.

Unitatea noastră şcolară, ale cărei porţi sunt deschise tuturor tinerilor, îşi propune:

Formarea şi dezvoltarea la elevi a deprinderilor de muncă intelectuală
Cultivarea unei gândiri logice şi creative
Dezvoltarea capacităţii de transfer de cunoştinţe
Dezvoltarea capacităţii de comunicare socială
Dezvoltarea simţului practic, etic şi estetic al elevilor în vederea autoevaluării şi autodescoperirii.
Să formăm elevi cu convingeri şi comportament voluntar care să se implice în rezolvarea problemelor comunităţii din care fac parte.


Paralel cu activitatile desfasurate cu elevii se deruleaza si acţiunile realizate pentru perfecţionarea permanentă a colectivului profesoral si atragerea comunitatii părinţilor spre scoala.

În acelaşi registru se înscriu eforturile şcolii de a-i pregăti pe elevi, părinţi şi profesori pentru noile provocări ale societăţii deschise, globalizate: concurenţă, autonomie administrativă şi piaţa muncii prin adaptarea ofertei educaţionale.


  • Simboluri:

Imnul liceului
Uniforma liceului
Sigla Liceului Teoretic „Miron Costin"Iaşi


  • Ritualuri:

Zilele şcolii (luna mai) - creşterea coeziunii în interiorul şcolii


  • Ceremonii:

Festivităţile de deschidere şi închidere a anului şcolar
Primirea cu într-un cadru festiv a profesorilor nou veniţi in şcoală
Sărbătorirea zilelor importante în cadrul unor activităţi comune, implicând atât elevii cât şi cadrele didactice
Curs festiv pentru absolvenţii de gimnaziu şi liceu
Premierea olimpicilor si a elevilor care au câştigat concursuri şcolare
Premierea cadrelor didactice care au pregătit elevii cu rezultate la olimpiade şi alte concursuri şcolareŢinte strategice

1. Servicii de calitate oferite în cadrul tuturor departamentelor unităţii de învăţământ.
2. Dezvoltarea CDŞ, a programelor educative şcolare şi extraşcolare în funcţie de nevoile integrării comunitare şi social generale, pornind de la diagnosticul nevoilor individuale de educaţie.
3. Sporirea gradului de atractivitate a şcolii prin calitatea facilităţilor oferite beneficiarilor.
4. Şanse egale la educaţie de calitate pentru copii din medii defavorizate material sau cu CES.
5. Extinderea colaborării cu alte şcoli din judeţ, din ţară şi din străinătate.


Ţinta strategică 1:

Servicii de calitate oferite în cadrul tuturor departamentelor unităţii de învăţământ.

Argumente pentru ţinta aleasă:

Răspunsul adecvat la problemele globalizării şi ale creşterii concurenţei îl reprezintă asigurarea calităţii resurselor umane prin educaţie permanentă şi formarea profesională continuă.
Legea 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii obligă şcolile să realizeze o educaţie de calitate.
Calitatea trebuie generată, asigurată în mod conştient şi programat.
La asigurarea calităţii participă cadrele didactice, elevii, conducerea şcolii, părinţii, autorităţile locale şi comunitatea în general: toţi aceşti participanţi trebuie pregătiţi pentru a putea contribui la realizarea calităţii educaţiei în Liceul Teoretic „Miron Costin" Iaşi.

Obiective specifice pentru ţinta aleasă:

Diseminarea informaţiilor privind calitatea în educaţie.
Abilitarea cadrelor didactice în vederea realizării calităţii educaţiei.
Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare cu scopul creşterii atractivităţii învăţării.


Ţinta strategică 2:

Dezvoltarea C.D.Ş. a programelor educative şcolare şi extraşcolare în funcţie de nevoile integrării comunitare şi social generale, pornind de la diagnosticul nevoilor individuale de educaţie.
Argumente pentru ţinta aleasă:

O prioritate a „Strategiei de dezvoltare a învăţământului preuniversitar în perioada 2005-2009” o reprezintă asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale".
Elevii au interese, aptitudini şi aspiraţii foarte diverse care nu se pot realiza pe deplin prin activitaţile din curriculum obligatoriu. În schimb, pot fi planificate şi desfăşurate C.D.Ş.-uri, programe educative extracurriculare are să ţină în mare măsură cont de interesele, aptitudinile şi aspiraţiile elevilor.
Prin participarea la activităţile nonformale, elevii îşi pot cultiva şi dezvolta - într-un mod plăcut, nestresant, scutit de evaluări riguroase - deprinderi, competenţe, cunoştinţe, atitudini şi comportamente care constituie suport, atât pentru facilitarea învăţării - pregătirii academice, educaţiei permanente, cât şi pentru dezvoltarea personalităţii.
Liceul Teoretic „Miron Costin"Iaşi are buna experienţă în implicarea elevilor în activităţi nonformale, resurse umane şi materiale optime, pe care dorim să le valorificăm mai bine, cu scopul precizat mai sus.

Obiective specifice pentru ţinta aleasă:

Crearea de noi oportunităţi pentru participarea quasi-majorităţii elevilor la activităţi educative şcolare şi extraşcolare cu caracter creativ permanent.
Dezvoltarea programului de educaţie a elevilor prim implicarea in diferite activităţi extracurriculare şi la nivelul Clubului Impact.


Ţinta strategică 3:

Sporirea gradului de atractivitate a şcolii prin calitatea facilităţilor oferite beneficiarilor.
Argumente pentru ţinta aleasă:

Facilităţile de care dispune o şcoală constituie un important criteriu în alegerea acesteia de către părinţi şi elevi.
Facilităţile constituie un stimul pentru activitatea cea mai importantă care se desfăşoară în şcoală - educaţia. O stare foarte bună a clădirilor, un ambient plăcut în spaţiile de învăţământ, cromatica ergonomică, spaţiile verzi amenajate, mijloacele moderne de învăţare, ş.a., au un impact favorabil asupra elevilor, în sensul că stimulează activitatea de învăţare a acestora. Activitatea cadrelor didactice şi a personalului şcolii este motivată, de asemenea, de existenţa facilităţilor la un nivel foarte bun.
Politica Primăriei Iaşi de „finanţare multianuală” a refacerii, înnoirii şi modernizării infrastructurilor şcolilor reprezintă o oportunitate pe care ne propunem să o valorificăm.
Programele de dotare susţinute de M.Ed.C.T. reprezintă altă oportunitate pe care o folosim pentru sporirea calităţii facilităţilor oferite beneficiarilor şcolii.
Îmbunătăţirea continuă a bazei materiale a şcolii şi prin extinderea clădirii prin realizarea unui corp anexă care să cuprindă: amfiteatru pentru activităţi extracurriculare, două laboratoare de informatică, o sală multimedia.

Obiective specifice pentru ţinta aleasă:

Finalizarea lucrărilor de reparaţii capitale, curente şi investiţii.
Obţinerea de fonduri pentru realizarea corpului clădirii anexe.
Dotarea cu calculatoare a tuturor spaţiilor de învăţământ.
Achiziţionarea în continuare de mobilier modern.
Achiziţionarea de materiale şi mijloace didactice, auxiliare, curriculare, echipamente tehnice.


Ţinta strategică 4:

Şanse egale la educaţie pentru copiii din medii defavorizate material sau cu CES.

Argumente pentru ţinta aleasă:

Respectarea legislaţiei în vigoare privind eliminarea oricărei forme de discriminare şi segregare.
Promovarea interculturalităţii în educaţie.
Conform viziunii noastre, şcoala aparţine comunităţii, care trebuie să sprijine şcoala pentru îndeplinirea acestui rol.
Societăţile civilizate promovează ca valoare grija pentru cei aflaţi în situaţii dezavantajate/defavorizate/ în suferinţă temporară sau definitivă. În spiritul acestei valori sociale şi culturale dorim să îi formăm şi pe elevii şcolii noastre.

Obiective specifice pentru ţinta aleasă:

Asigurarea accesului la educaţie al elevilor cu handicap sever.
Formarea şi educarea elevilor în spiritul egalităţii, toleranţei şi acceptării diferenţelor.


Ţinta strategică 5:

Extinderea colaborării cu alte şcoli din judeţ, din ţară şi din străinătate

Argumente pentru ţinta aleasă:

Derularea unor proiecte prin care elevii să cunoască şi alte şcoli, alţi tineri  din ţară şi străinătate.
Acceptarea diversităţii culturale din alte zone ale ţării şi lumii.
Împărtăşirea experienţei cu partenerii educaţionali.
Promovarea şi valorificarea diversităţii culturale în educaţie.

Obiective specifice pentru ţinta aleasă:

Realizarea de noi parteneriate cu şcoli din ţară şi străinătate.
Implicarea unui număr cât mai mare de elevi în activităţi de cunoaştere a altor medii educaţionale din ţară şi străinătate.
 
Back to content | Back to main menu