PDI - ținte strategice - Liceul ”Miron Costin” Iasi

Go to content

PDI - ținte strategice

Cine suntem?

Proiect de Dezvoltare Instituţională
2013 
2017


Sloganul scolii
„Educaţia este în schimbare, iar noi ne schimbăm odată cu ea”
 
            Valori şi principii cultivate şi promovate de şcoală:
 
 • Integritatea: Spunerea adevărului este, pentru noi, un deziderat; vrem să acționăm onest să  ne respectăm reciproc.         
 • Munca: Pledăm pentru munca de calitate, individuală şi de echipă, urmărind eficientizarea  demersului didactic , în vederea obținerii unor rezultate optime.
 • Perseverenţă: Ne propunem să fim consecvenţi şi să găsim puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor sau a problemelor de ordin personal căutăm  să promovăm succesul şi eficienţa.
 • Cinstea: Corectitudinea şi onestitate trebuie să fie ţelul fiecărui angajat şi al fiecărui elev.
 • Asumarea responsabilităţilor: Dorim să ducem la îndeplinire în mod consecvent  obligaţiile care ne revin, să ne asumăm răspunderea pentru propriile acţiuni şi pentru „lucrul bine făcut”.
 • Autodisciplina: Vom deține  controlul propriilor acțiuni și vom  avea un comportament  adecvat , respectând codul deontologic al statutului cadrului didactic.
 • Toleranţa: Vom accepta și respecta diversitatea , în conformitate cu viziunea unei școli europene.
 • Respectul: Vom  arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
 
 Viziunea școlii
 
            Liceul Teoretic „Miron Costin” Iaşi este o instituţie de învăţământ care promovează o educaţie modernă, fundamentată pe valori şi principii europene şi asigură elevilor un climat de formare și informare sigur, stimulativ și participativ facilitând totodată integrarea absolvenților în societatea contemporană prin valorificarea potențialului individual și instituțional.          
 
Misiunea şcolii
         
          Liceului Teoretic ˝Miron Costin˝ cultivă excelența, valorifică tradiția și promovează inovarea. Pune accent deosebit pe crearea cadrului organizatoric şi funcţional necesar schimbării, creşterii calităţii serviciilor educative: învăţământ incluziv, performanţă, atestate profesionale şi activităţi educative care trebuie să consolideze rolul şcolii în formarea tinerilor, viitori cetăţeni activi şi creativi, capabili să se integreze pe piaţa muncii, într-o societate dinamică de tip european. Această misiune va fi cunoscută şi asumade către toate grupurile de interes reprezentate în şcoală: părinţi, elevi, profesori, autorităţi locale, agenţi economici, alţi reprezentanţi ai comunităţii. Un interes deosebit se acordă pregătirii elevilor pentru înţelegerea şi aplicarea principiilor democraţiei, dezvoltării capacităţii de comunicare şi relaţionare, aprecierii valorilor culturale şi artistice din patrimoniul universal. Stilul didactic al dascălilor este orientat spre latura formativă şi informativă, dezvoltând personalităţi deschise către o societate în schimbare, parteneri activi în educaţie, responsabili, capabili să se integreze pe piaţa muncii, într-o societate dinamică de tip european. În contextul unei societăţi cu deschidere spre lume, elevii şi profesorii liceului se implică în numeroase proiecte naţionale şi internaţionale. Elevii se bucură de condiţii şi de o educaţie în acord cu standardele Uniunii Europene, cu valorile promovate de aceasta, dincolo de parcurgerea programelor urmărindu-se pregătirea elevilor pentru o viaţă socială activă prin dezvoltarea gândirii critice şi a creativităţi.     
 
Unitatea noastră şcolară, ale cărei porţi sunt deschise tuturor tinerilor, îşi propune:
·         Formarea şi dezvoltarea la elevi a deprinderilor de muncă intelectuală
·         Cultivarea unei gândiri logice şi creative
·         Dezvoltarea capacităţii de transfer de cunoştinţe
·         Dezvoltarea capacităţii de comunicare socială
·         Dezvoltarea simţului practic, etic şi estetic al elevilor în vederea autoevaluării şi autodescoperirii.
·
       Formarea de convingeri şi comportamente voluntare care să facă posibilă implicarea elevilor  în rezolvarea problemelor comunităţii din care fac parte.
 
 
 Simboluri
 
 • Sigla Liceului Teoretic” Miron Costin” Iaşi
 • Pagina de web a liceului
 • Cartea de onoare a liceului
 • Imnul liceului
 • Uniforma liceului
 
  Ritualuri
 
 • Zilele şcolii (luna martie)
 • Ziua Europei
 • Concursul Judeţean MATEROM
 •  Festivalul Judeţean de şah „Miron Costin,,
 • Simpozionul Naţional Mediul-prezent şi perspective pentru un viitor ecologic
 
Ceremonii
 
 • Festivităţile de deschidere şi închidere a anului şcolar
 • Primirea  într-un cadru festiv a profesorilor nou veniţi in şcoală
 • Sărbătorirea zilelor importante în cadrul unor activităţi comune, implicând atât elevii cât şi cadrele didactice
 • Curs festiv pentru absolvenţii de gimnaziu şi liceu
 • Premierea olimpicilor si a elevilor care au obținut rezultate la concursuri şcolare la nivel județean și național
 • Premierea cadrelor didactice care au pregătit elevii cu rezultate la olimpiade şi alte concursuri şcolare.


ŢINTE STRATEGICE

 
Ø Servicii de calitate oferite în cadrul tuturor departamentelor unităţii de învăţământ.
Ø Eficientizarea procesului de învăţământ prin diversificarea ofertei educaţionale curriculare şi extracurriculare în concordanţă cu cerințele filierei teoretice.
Ø Sporirea gradului de atractivitate a şcolii prin calitatea facilităţilor oferite beneficiarilor.
Ø Şanse egale la educaţie de calitate pentru copii din medii defavorizate material sau cu CES.
Ø Creșterea șanselor de reușită socială și profesională a absolvenților
Ø Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare prin multiplicarea programelor şi proiectelor educative de cooperare internaţională si participarea cadrelor didactice la acțiuni de perfecționare în vederea îmbunătăţirii şi diversificării tehnicilor, metodelor şi strategiilor de predare.
 
 
Ţinta strategică 1:
 
Servicii de calitate oferite în cadrul tuturor departamentelor unităţii de învăţământ.
 
      Argumente pentru ţinta aleasă:
 
 • Răspunsul adecvat la problemele globalizării şi ale creşterii concurenţei îl reprezintă asigurarea calităţii resurselor umane prin educaţie permanentă şi formarea profesională continuă.
 • Legea 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii obligă şcolile să realizeze o educaţie de calitate.
 • Calitatea trebuie generată, asigurată în mod conştient şi programat.
 • La asigurarea calităţii participă cadrele didactice, elevii, conducerea şcolii, părinţii, autorităţile locale şi comunitatea în general: toţi aceşti participanţi trebuie pregătiţi pentru a putea contribui la realizarea calităţii educaţiei în Liceul Teoretic „Miron Costin” Iaşi.
 
Obiective specifice pentru ţinta aleasă:
 
 • Diseminarea informaţiilor privind calitatea în educaţie.
 • Abilitarea cadrelor didactice în vederea realizării calităţii educaţiei. Facilitarea accesului profesorilor la programe de formare
 • Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare cu scopul creşterii atractivităţii învăţării.
 
Ţinta strategică 2:
 
Eficientizarea procesului de învățământ prin diversificarea ofertei educaționale curriculare si extracurriculare în concordanță cu cerințele filierei teoretice
 
Argumente pentru ţinta aleasă
· Elevii au interese, aptitudini şi aspiraţii foarte diverse care nu se pot realiza pe deplin prin activităţile din curriculum obligatoriu. În schimb, pot fi realizate C.D.Ş.-uri, programe personalizate, atractive pentru disciplinele opţionale propuse, programe educative extracurriculare care să ţină în mare măsură cont de interesele, aptitudinile şi aspiraţiile elevilor: integrarea în grupuri sociale, lucrul în echipă, comunicarea argumentativă etc.
· Prin participarea la activităţile nonformale, elevii îşi pot cultiva şi dezvolta - într-un mod plăcut, nestresant, scutit de evaluări riguroase - deprinderi, competenţe, cunoştinţe, atitudini şi comportamente care constituie suport, atât pentru facilitarea învăţării - pregătirii academice, educaţiei permanente, cât şi pentru dezvoltarea personalităţii.
· Liceul Teoretic „Miron Costin” Iaşi are buna experienţă în implicarea elevilor în activităţi nonformale, resurse umane şi materiale optime, pe care dorim să le valorificăm mai bine, cu scopul precizat mai sus.
Obiective specifice pentru ţinta aleasă:
 • Crearea de noi oportunităţi pentru participarea majorităţii elevilor la activităţi educative şcolare şi extraşcolare cu caracter creativ permanent.
 • Dezvoltarea programului de educaţie a elevilor prim implicarea in diferite activităţi extracurriculare şi la nivelul Clubului Impact.
 
Ţinta strategică 3
Sporirea gradului de atractivitate a şcolii prin calitatea facilităţilor oferite beneficiarilor
 
Argumente pentru ţinta aleasă:
 
 • Facilităţile de care dispune o şcoală constituie un important criteriu în alegerea acesteia de către părinţi şi elevi.
 • Facilităţile constituie un stimul pentru activitatea cea mai importantă care se desfăşoară în şcoală - educaţia. O stare foarte bună a clădirilor, un ambient plăcut în spaţiile de învăţământ, cromatica ergonomică, spaţiile verzi amenajate, mijloacele moderne de învăţare, ş.a. au un impact favorabil asupra elevilor, în sensul că stimulează activitatea de învăţare a acestora. Activitatea cadrelor didactice şi a personalului şcolii este motivată, de asemenea, de existenţa facilităţilor la un nivel foarte bun.
 •  Politica Primăriei Iaşi de „finanţare multianuală” a refacerii, înnoirii şi modernizării infrastructurii şcolilor reprezintă o oportunitate pe care ne propunem să o valorificăm.
 • Programele de dotare susţinute de M.E.N. reprezintă altă oportunitate pe care o folosim pentru sporirea calităţii facilităţilor oferite beneficiarilor şcolii.
 • Îmbunătăţirea continuă a bazei didactico-materiale a şcolii şi prin extinderea clădirii, prin realizarea unui corp anexă care să cuprindă: amfiteatru pentru activităţi extracurriculare, două laboratoare de informatică, o sală multimedia, o biblioteca.
 
Obiective specifice pentru ţinta aleasă:
 
 • Finalizarea lucrărilor de reparaţii capitale, curente şi investiţii.
 • Obţinerea de fonduri pentru realizarea corpului clădirii anexe.
 • Dotarea cu calculatoare a tuturor spaţiilor de învăţământ.
 • Achiziţionarea în continuare de mobilier modern, funcţional şi ergonomic
 • Achiziţionarea de materiale şi mijloace didactice, auxiliare, curriculare, echipamente tehnice.
 • Menţinerea imaginii liceului prin mediatizarea în presă a rezultatelor şcolare obţinute de elevi la concursurile şcolare
 • Implicarea membrilor comunităţii în activităţile şcolii.
 
Ţinta strategică 4:
 
Şanse egale la educaţie pentru copiii din medii defavorizate material sau cu CES.
 
Argumente pentru ţinta aleasă:
· Respectarea legislaţiei în vigoare privind eliminarea oricărei forme de discriminare şi segregare.
· Promovarea interculturalităţii în educaţie.
· Conform viziunii noastre, şcoala aparţine comunităţii, care trebuie să sprijine şcoala pentru îndeplinirea acestui rol.
· Societăţile civilizate promovează ca valoare grija pentru cei aflaţi în situaţii dezavantajate/defavorizate/ în suferinţă temporară sau definitivă. În spiritul acestei valori sociale şi culturale dorim să îi formăm şi pe elevii şcolii noastre.
 
Obiective specifice pentru ţinta aleasă:
 • Asigurarea accesului la educaţie al elevilor cu handicap sever.
 • Formarea şi educarea elevilor în spiritul egalităţii, toleranţei şi acceptării diferenţelor.
 
Ținta strategică 5:
Creşterea şanselor de reuşită socială şi profesională a absolvenţilor
Argumente pentru ţinta aleasă:
· Organizarea unui învăţământ dinamic raportat la schimbările economice şi social-culturale
· Promovarea metodelor şi tehnicilor de orientare a carierei prin consilierea psihopedagogică
· Consilierea elevilor pentru a susţine examene ECDL, Cambridge, DELF, prin care să obţină certificări recunoscute în UE
· Asigurarea unei baze de date cu informaţii privind orientarea în carieră, examenul de bacalaureat si Evaluarea Naţională
· Consilierea, orientarea profesională şi monitorizarea absolvenţilor.
Obiective specifice pentru ţinta aleasă:
 • Formarea şi dezvoltarea capacităţii de autoevaluare a elevilor, prin procesul instructiv-educativ în vederea dobândirii încrederii în sine şi în reuşita personală
 • Informarea elevilor în privinţa profesiilor cerute pe piaţa muncii.
 
Ţinta strategică 6:
Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare prin multiplicarea programelor şi proiectelor educative de cooperare internaţională si participarea cadrelor didactice la acțiuni de perfecționare în vederea îmbunătăţirii şi diversificării tehnicilor, metodelor şi strategiilor de predare;
 
Argumente pentru ţinta aleasă:
· Derularea unor proiecte prin care elevii şi cadrele didactice să cunoască şi alte şcoli, alte sisteme educaţionale, alţi elevi respectiv cadre didactice din cadrul UE.
· Acceptarea diversităţii culturale din toate zonele UE.
· Împărtăşirea experienţei cu partenerii educaţionali.
· Promovarea şi evidenţierea valorilor europene în actul educațional.
· Dezvoltarea competenţelor de comunicare într-o limbă străină atât la elevi cât şi la cadrele didactice care predau o altă disciplină.
· Interesul cadrelor didactice de a participa la acţiuni de perfecţionare în spaţiul european în vederea îmbunătăţirii şi diversificării tehnicilor, metodelor şi strategiilor de predare.
· Interesul elevilor şi cadrelor didactice de a-şi îmbunătăţi nivelul de cunoştinţe de bază privind tehnologia informaţiei şi competenţele în utilizarea calculatorului în conformitate cu standardele recomandate la nivelul Uniunii Europene.
Obiective specifice pentru ţinta aleasă:
 • Realizarea de noi parteneriate cu şcoli din UE prin implicarea unui număr cât mai mare de elevi în activităţi de cunoaştere a altor medii educaţionale.
 • Perfecţionarea cadrelor didactice în spaţiul european în vederea îmbunătăţirii şi diversificării tehnicilor, metodelor şi strategiilor de predare
   ·   Armonizarea finalităţilor învăţământului românesc cu documentele Uniunii EuropeneBack to content